Učebnice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Učebnice | Publikace KA

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

18.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služebpro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Učebnice | Publikace KA

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a praktických dovedností, které se projeví ve schopnostech zvládat základní úrovně primární prevence v podmínkách školní praxe a s ohledem na standardní činnosti školního metodika prevence.

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

Učebnice | Publikace KA

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Základní myšlenka tohoto programu vychází z potřeby včasné intervence v raných stadiích vývoje drogového problému. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu, zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje.

Program prevence kriminality na základních školách

Učebnice | Publikace KA

Program prevence kriminality na základních školách

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Program cílené prevence na základních školách (dále jen PCP) vznikl v roce 2007 jako pilotní projekt na šestnácti základních školách ve městě Brně. V následujícím roce se do něj zapojilo již třicet pět škol.

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Učebnice | Publikace KA

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dostává se Vám do rukou materiál, v němž jsme připravili návrhy různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základních školách. Většina z nás, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, si je vědoma narůstajícího problému mezi mladými lidmi v rámci jejich setkání nebo experimentu s návykovými látkami.

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

Učebnice | Publikace KA

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Období dospívání je klíčové ve smyslu psychologických a sociálních změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj jedince, ať už ve smyslu negativním nebo pozitivním. Dospívající, kteří v tomto věku začínají užívat návykové látky, jsou vystaveni většímu riziku toho, že stresové situace, které se v jejich životě budou objevovat, začnou řešit výhradně tímto způsobem, tedy pomocí návykových látek.