Nepřehlédněte!

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

12.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů. V roce 2001 vznikl mezioborově koncipovaný specializovaný časopis Adiktologie. Paralelně s tímto procesem začal vznikat zcela unikátní univerzitní vzdělávací program oboru adiktologie na bakalářském, magisterském a doktorském stupni na Univerzitě Karlově v Praze. Celý proces přirozeně vyústil v diskusi a formulaci první koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie (KVVA), která koresponduje s vývojem v oblasti klinické práce a v oblasti vzdělávání a doplňuje je.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

12.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovinì 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody. Dvěma dominantními programy se postupně staly systematické kurzy realizované neziskovými organizacemi SANANIM (Praha) a Podané ruce (Brno). Byly reakcí na nedostatek vzdělaných profesionálů v rychle se rozvíjejících drogových službách a na problémy s uznáním různých kvalifikací, s definicí odborné činnosti či pravomocemi jednotlivých profesí atd. Právě tyto dva programy položily základ budoucímu mezioborovému univerzitnímu vzdělávacímu programu adiktologie.

Zahájení projektu VYNSPI II

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zahájení projektu VYNSPI II

18.12.2014 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 1. září 2014 byl spuštěn rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.

Zemřel Luděk Kubička

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zemřel Luděk Kubička

18.12.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 14. prosince 2014 zemřel náš kolega a jeden z nestorů adiktologického výzkumu doktor Luděk Kubička, laureát Ceny adiktologie z roku 2006. Doktor Kubička patřil mezi špičkové vědce a jeho práce byly vysoce ceněny ve vědecké komunitě též v zahraníčí, včetně nejznámějších výzkumníků jeho generace, jako byl např. dlouholetý šéfredaktor časopisu Addiction prof. Griffith Edwards (✝ 2012). Čest jeho památce.

Přednáška zahraničního hosta - Rainer Spanagel: The neurobiology of addiction

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Rainer Spanagel: The neurobiology of addiction

07.11.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Dr. Roberta Malcolma. Přednáška proběhne v angličtině, ve čtvrtek 13.11. 2014 od 12,30 do 14,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Cena adiktologie 2014 a odborná konference Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Cena adiktologie 2014 a odborná konference Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie

26.10.2014 | Michaela Namyslovová

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rada Ceny adiktologie a Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků IX. ročníku Ceny adiktologie. Předání cen bude v letošním roce spojeno s odbornou konferencí projektu PRVOUK P03/LF1/9 Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie.