Informace a pokyny

Redakční rada

Informace a pokyny | Časopis Adiktologie

Redakční rada

06.02.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Redakční rada je nejvyšším organizačním článkem ve struktuře časopisu, zodpovědným za odbornou a obsahovou stránku časopisu. Její členové jsou vybíráni dle svého odborného působení v jednotlivých oblastech a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Každý člen redakční rady je garantem odbornosti, v níž se profesně působí a za tuto odbornost (či obor) zodpovídá při posuzování příspěvků zaslaných redakci.