Odborné sekce

Odborné sekce jako koncepční jednotky Centra adiktologie

Odborné sekce | Klinika adiktologie

Odborné sekce jako koncepční jednotky Centra adiktologie

31.10.2011 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Odborné sekce Centra adiktologie vznikly v průběhu roku 2007. Jejich smyslem je tematicky rozčlenit hlavní oblasti činnosti Centra a vytvořit menší pracovní skupiny zaměřené na výukové, výzkumné a klinické priority. Každá ze vzniklých sekcí tak má tři hlavní ohniska své činnosti: vědeckovýzkumnou činnost, vzdělávací činnost a klinickou činnost. Sekce pak v rámci svého tematického zaměřeni (např. primární prevence nebo léčba a následná péče) realizuje činnost odpovídající těmto ohniskům. Sekce se pochopitelně mohou v některých oblastech překrývat, doplňovat nebo sdílet určitý koncept mající širší přesahy.

Sekce práva a kriminologie / Sekce harm reduction

Odborné sekce | Klinika adiktologie

Sekce práva a kriminologie / Sekce harm reduction

20.08.2007 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Sekce práva a kriminologie se zaměřuje na výuku a výzkum právních, kriminologických a ekonomických aspektů závislostí. V roce 2010 došlo ke spojení sekce práva a kriminologie a sekce harm reduction a s tím i k rozšíření všcného zaměření sekce.

Sekce léčby a následné péče

Odborné sekce | Klinika adiktologie

Sekce léčby a následné péče

01.08.2007 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V Centru adiktologie vznikla v první polovině roku 2007 Sekce léčby a následné péče. Sekce se zabývá problematikou léčby látkových i nelátkových závislostí. Jedná se o zaměření na problematiku ambulantní, rezidenční i následné péče, substituce, ale i na specificky ohraničené problémy, jako například léčba ve věznicích, gender problematika v léčbě apod. Mezi hlavní cíle sekce patří zaštítění výuky předmětů souvisejících s léčbou, výzkumné projekty v rámci této oblasti a případný klinický provoz v Centru adiktologie.

Sekce primární prevence

Odborné sekce | Klinika adiktologie

Sekce primární prevence

12.07.2007 | Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

V roce 2007 vznikla Sekce primární prevence (Sekce PP). Činnosti sekce PP pokrývají oblasti: i) mezinárodních i domácích výzkumných a rozvojových projektů, ii) garance a/nebo zajištění výuku vybraných předmětů bakalářského a magisterského studijního oboru adiktologie, iii) garance a/nebo zajištění akcí v rámci celoživotního vzdělávání v prevenci, iv) Publikační činnost pro odbornou i laickou veřejnost.