Příklady dobré praxe

Rubrika Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Rubrika Příklady dobré praxe

11.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V této rubrice lze nalézt lze nalézt články věnující se jednotlivým příkladům dobré praxe evaluace primárně preventivních programů a kurzů primární prevence rizikového chování.

Dobrá praxe v evaluaci kurzů primární prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Dobrá praxe v evaluaci kurzů primární prevence rizikového chování

12.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Stejně tak jako provádění evaluace preventivních aktivit realizovaných pro děti a dospívající, je důležité umět vyhodnotit vzdělávací aktivitu, v níž se frekventanti školí pro konkrétní preventivní intervence, programy a metodiky. Zpětné vazby od frekventantů mohou poskytnout cenné impulsy pro rekonstrukci a inovaci těchto kurzů. Provádění pravidelné evaluace je významné nejen pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale také vzhledem k reflektování praktických potřeb účastníků a pro zapojování vhodných lektorů.

Program Drogy-Důvod-Dopad

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Program Drogy-Důvod-Dopad

03.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Program „Drogy-Důvod-Dopad“ byl vytvořen v rámci pilotního preventivního projektu školské všeobecné drogové prevence (Kachlík, Matějová, 2004 a 2006 in Miovský et al., 2011). Realizátorem projektu byli společně Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty a Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Intervence, kterou prováděli učitelé, vyškolení lektoři a posluchači pedagogické fakulty, byla složena z celkem 20 lekcí, které byly realizovány v období 3 let. Metodika se celkově skládala z 20 pracovních listů pro žáky a 20 metodických listů pro pedagogy a lektory a dalších podpůrných materiálů jako například plakátů, záložek do knih atd. Intervence se zaměřovaly na následující témata: Postoje a hodnoty, Pocity povznesené nálady vyvolané jinými způsoby než pomocí návykových látek, zdravý životní styl, Styk s prostředím, Od experimentování k závislosti, Reklama, Umění odmítnout, Návykové látky, Kouření, Alkohol, Drogy - pojem, historie, tradice, medicína, Trávení volného času a komunikace v rodině, Kolik stojí závislost, Drogy v silničním provozu, Jak mohu pomoci, Jak si zajistit úspěch bez drog, Moje cesta (Miovský et al. 2011).

Preventivní program Unplugged

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Preventivní program Unplugged

03.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Preventivní program Unplugged je založen na modelu komplexního sociálního vlivu prostředí (comprehensive social influence, CSI) (Sussman et al., 2004) a představuje metodu specifické všeobecné prevence, která je realizována ve školním prostředí samotnými pedagogickými pracovníky. Cílovou skupinou jsou žáci 6. tříd (obvykle ve věku 11-13 let), kteří absolvují 12 lekcí intervence během jednoho školního roku (van der Kreeft et al., 2009) v časovém odstupu přibližně 3 týdny. Vyškolení pedagogičtí pracovníci (lektoři programu) mají k dispozici „Manuál pro lektory programu“, který poskytuje nezbytné informace k tomu, aby intervence mohla být úspěšně realizována (slouží tedy jako pomůcka pro uskutečnění jednotlivých lekcí). Každý žák má dále k dispozici svůj osobní Pracovní sešit a v několika lekcích se využívají speciální kvízové karty. Další a podrobnější informace naleznete v publikacích van der Kreefta et al. (2009), Gabrhelíka et al. (2012), Jurystové et al. (2009) a Adámkové et al. (2009) a Širůčkové et al. (2012) (Miovský et al., 2011).

Komunitní preventivní program na Praze 6 (o. s. Prevcentrum)

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Komunitní preventivní program na Praze 6 (o. s. Prevcentrum)

03.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Intervence zajišťuje komplexní program primární prevence drogových závislostí a dalších forem rizikového chování. Intervence je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a na vzdělávací aktivity. Jednotlivé komponenty intervence na sebe navazují s ohledem na specifičnost cílových skupin (Miovský et al., 2011).

Připraveni pro život

Příklady dobré praxe | Evaluační centrum

Připraveni pro život

03.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Program „Připraveni pro život“ vychází a byl adaptován v ČR z původního amerického „Lions-Quest Program Skills for Adolescence“, který vychází z Weisbergovy teorie socio-emocionálního vývoje (Asher et al., 1984) a byl v minulosti již podroben testování efektivity (viz např. Eisen et al., 2003). Adaptovaná verze programu má čtyři komponenty: trénink sociálních dovedností složený ze 102 lekcí, dále učení službou (podporující spolupráci, starostlivost a zájem o ostatní), komunitní část (zapojení rodinných příslušníků a místní komunity do vzdělávacího procesu) a konečně rozvoj pozitivního školního klimatu. Do těchto částí jsou vloženy lekce zaměřené na specifickou protidrogovou prevenci.