Odkazy

Publikace a články

Odkazy | Evaluační centrum

Publikace a články

05.10.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Obsahem článku je seznam publikací a článků věnovaných tématu evaluace, se zaměřením na evaluaci primárně preventivních aktivit, a tématu prevence rizikového chování, nejvíce pak oblasti užívání návykových látek.

Rubrika Odkazy

Odkazy | Evaluační centrum

Rubrika Odkazy

30.09.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rubrice „Odkazy“ lze nalézt internetové odkazy a přehled publíkací a článků věnujících se evaluaci a primární prevenci.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Odkazy | Evaluační centrum

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti a vyhodnocovat jejich účinnost. Funguje jako součást Úřadu vlády ČR – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Odkazy | Evaluační centrum

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) má za úkol poskytovat členským státům Evropské unie přehledné informace o problémech spojených s užíváním návykových látek. Nabízí data, pomáhá rozvíjet dobrou praxi a podporuje výzkum.

Národní ústav vzdělávání

Odkazy | Evaluační centrum

Národní ústav vzdělávání

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP). Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Projekt Odyssea, o. s.

Odkazy | Evaluační centrum

Projekt Odyssea, o. s.

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Posláním projektu je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem vyvíjí sdružení spolu se školami metodické materiály, provádí výzkum a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.