Petra Vondráčková

Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu

Petra Vondráčková | Publikace KA

Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu

22.01.2015 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

V rámci tohoto textu je představena explorační studie, jejímž cílem je kvalitativně kvantitativní analýza vybraných prvků emocionálního prožívání a chování klienta v rámci psychoterapeutického procesu (docházka do terapie, témata sezení, emoční projevy, explorace témat) z hlediska jeho typu vztahové vazby (jisty typ, úzkostně zapletený typ, úzkostně vyhýbavý typ a vyhýbavý typ). Studie sleduje témata, která se částečně překrývají s výzkumnými tématy u dvou výše uvedených studií, témata sleduje na větším vzorku klientů, větším časovém úseku a z pohledu terapeutů.

Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie

Petra Vondráčková | Publikace KA

Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie

08.09.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci být opakováno. Při častém opakování se pak z dlouhodobého hlediska stává zvykem či návykem i navzdory tomu, má-li negativní následky. V posledních desetiletích je v psychiatrické literatuře trend rozšířit pojem závislost z látkových závislostí i na behaviorální (nelátkové) závislosti.

Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu

Petra Vondráčková | Publikace KA

Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu

20.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Teorie vztahové vazby představuje jeden z modelů, který může objasňovat, proč jsou někteří psychoterapeuti úspěšnější v práci s určitými „typy“ klientů a proč někteří klienti profitují z psychoterapie více.

Evaluace online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu

Petra Vondráčková | Publikace KA

Evaluace online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu

06.02.2014 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Online psychoterapie je v dnešní době legitimním psychoterapeutickým prostředkem. V roce 2011 byl na webových stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spuštěn svépomocný program pro osoby se závislostním chováním na internetu.