Bakalářské práce

Postoje lékařů a dalších klíčových profesionálů k substituční léčbě závislosti na opioidech v Kazachstánu

Bakalářské práce | Studium

Postoje lékařů a dalších klíčových profesionálů k substituční léčbě závislosti na opioidech v Kazachstánu

05.05.2014 | Marie Coufalová

Studie analyzuje názory kazachstánských lékařů, kteří zatím nemají zkušenosti se substituční léčbou závislosti na opioidech, a lékařů, v jejichž zařízeních již byla substituční léčba zavedena.

Vliv intravenózní aplikace drog na rozvoj infekční endokarditidy

Bakalářské práce | Studium

Vliv intravenózní aplikace drog na rozvoj infekční endokarditidy

02.05.2014 | Marie Coufalová

Cílem je zmapovat příčiny a důsledky rozvoje infekční endokarditidy u intravenózních uživatelů a zároveň zjistit, zda toto onemocnění má a mělo vliv na další užívání návykových látek uživatelů. Dalším cílem bylo též zjistit, zdali byla uživatelům poskytnuta ze stran lékařů správná a dostačující osvěta, co se týká nutnosti další abstinence nebo substitučního režimu po prodělané nemoci.

Význam hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Bakalářské práce | Studium

Význam hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice

24.04.2014 | Marie Coufalová

Tato práce se zabývá významem hagioterapie v terapeutickém procesu léčby závislosti žen. Hagioterapie je formou biblioterapie, která používá Písmo svaté jako zrcadlo. Pomocí biblických příběhů mohou pacientky nahlédnout na sebe samu a uzřít své potíže a situaci z jiného úhlu pohledu.

Chovají se budoucí zdravotníci zdravě? Prevalence užívání návykových látek u studentů střední zdravotnické školy

Bakalářské práce | Studium

Chovají se budoucí zdravotníci zdravě? Prevalence užívání návykových látek u studentů střední zdravotnické školy

21.04.2014 | Marie Coufalová

Cílem je zmapovat jaký je rozdíl v prevalenci užívání návykových látek u studentů SZŠ v přímé péči o pacienty a to u oboru zdravotnický asistent a u studentů v nepřímé péči o pacienty - obor zdravotnické lyceum.

Srovnání vzorců sdílení injekčního materiálu u uživatelů drog v Praze a Jihlavě

Bakalářské práce | Studium

Srovnání vzorců sdílení injekčního materiálu u uživatelů drog v Praze a Jihlavě

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je popsat vzorce sdílení injekčního materiálu a pokusit se srovnat zjištěné vzorce mezi dvěma zkoumanými soubory uživatelů v Praze a v Jihlavě. Dalším záměrem práce je zjistit míru informovanosti uživatelů aplikujících OPL nitrožilně o potenciálních rizicích tohoto způsobu aplikace a především o rizicích vyplývajících ze sdílení injekčního materiálu. Posledním cílem bylo zhodnocení spokojenosti s nízkoprahovými službami, které jsou účastníkům výzkumu v místě jejich působení nabízeny a které využívají.

Vplyv reklamy na alkohol na jeho užívání v Slovenské republice

Bakalářské práce | Studium

Vplyv reklamy na alkohol na jeho užívání v Slovenské republice

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že reklama na alkoholické výrobky ovlivňuje vzorce užívání alkoholu.