Bakalářské práce

Porovnání primární drogové kriminality před a po změně trestního zákoníku

Bakalářské práce | Studium

Porovnání primární drogové kriminality před a po změně trestního zákoníku

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda se přijetí nTZ (tzn. změny ve skutkových podstatách tzv. drogových trestných činů) projevilo v oblasti trestního řízení primární drogové kriminality větším počtem osob v procesu trestního řízení a větším počtem ukládaných trestů.

Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami

Bakalářské práce | Studium

Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti jejich lékárníků a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření u klientů pražských lékáren. Dílčími cíli bylo zjistit, jestli pracovníci lékáren mají vůbec zájem poskytovat svým klientům informace o závislosti na tabáku a v závislosti na tom pak i zájem se dále vzdělávat, aby mohli podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách v možnostech odvykání kouření na patřičné odborné úrovni. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jestli se na lékárnách nachází dostatek edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření.

Online gambling a vztahová vazba

Bakalářské práce | Studium

Online gambling a vztahová vazba

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce bylo popsat vztahovou vazbu, online gambling a vztahovou vazbu ve spojitosti s online gamblingem. Dále také zjistit výskyt jisté a nejisté vztahové vazby a výskyt skórů pro dimenzi vyhýbavosti a úzkosti u respondentů ohrožených závislostí nebo závislých na online gamblingu. A následně určit nejčastěji se vyskytující typy vztahové vazby u této skupiny respondentů.

Spiritualita a užívání návykových látek mezi studenty gymnázia Česká Třebová: dotazníkové šetření

Bakalářské práce | Studium

Spiritualita a užívání návykových látek mezi studenty gymnázia Česká Třebová: dotazníkové šetření

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem výzkumu bylo sondovat a popsat aktuální vnímání spirituality u studentů českotřebovského gymnázia a její souvislost se zkušenostmi s užíváním návykových látek. Dalšími jednotlivými cíli bylo zjistit, zda jednotlivé faktory spirituality souvisí se zkušenostmi s užíváním konkrétních typů návykových látek a zda se existuje souvislost mezi zkušeností s užíváním návykových látek užíváním informačních technologii, které je mezi mládeží školního věku velmi rozšířené.

Vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret

Bakalářské práce | Studium

Vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je popsat vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret. Důraz byl kladen především na motivaci kuřáka k jejímu užití, popsat schéma jejího užívání a zjistit zda se u kuřáků elektronických cigaret nezměnili nějakým způsobem návyky ve vztahu ke kouření. Dále se zkoumalo subjektivní vnímání možných rizik, výhod a nevýhod elektronických cigaret.

Význam a postavení rodinné terapie v léčbě drogové závislosti v rámci Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii u Apolináře

Bakalářské práce | Studium

Význam a postavení rodinné terapie v léčbě drogové závislosti v rámci Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii u Apolináře

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo stanovit význam a limity rodinné terapie v léčbě osob se závislostmi ve vybraném Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii u Apolináře za pomoci dvou výzkumných otázek: 1. Jakým způsobem pomáhá rodinná terapie v léčbě závislosti na návykových látkách? 2. Jaké konkrétní faktory přispěly ke zlepšení klientovy situace? Zkoumaným souborem a předmětem výzkumu se stali klienti navštěvující rodinnou terapii v již uvedené instituci.