Bakalářské práce

Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu

Bakalářské práce | Studium

Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu

06.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu. Dílčím cílem předkládané práce byla snaha poukázat na stigmatizaci ženské populace uživatelů návykových látek ve srovnání s mužskou, která je určitě jedním z hlavních důvodů, proč se ženy méně často odváží vystoupit z anonymity a využít nabízené služby.

Nové psychoaktivní látky: Dostupnost v online obchodech, porovnání České republiky a Austrálie

Bakalářské práce | Studium

Nové psychoaktivní látky: Dostupnost v online obchodech, porovnání České republiky a Austrálie

05.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této práce je porovnání dostupnosti NPS na internetu. V České republice si uživatelé shánějí nové drogy převážně na povrchovém internetu, kdežto v Austrálii používají darknet. V Austrálii ovšem není internet na prvním místě. Nejčastěji si obstarávají nové drogy skrze své kamarády nebo dealery. Celkově je užívání NPS v Austrálii oblíbenější než v České republice, tento výsledek je potvrzen u problémových uživatelů, rekreačních i u obecné populace.

Komplikace léčby pacientů s duální diagnózou – závislost a afektivní poruchy. Kasuistická studie

Bakalářské práce | Studium

Komplikace léčby pacientů s duální diagnózou – závislost a afektivní poruchy. Kasuistická studie

20.04.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Hlavním cílem práce je nalézt a zmapovat možné faktory, které komplikují léčbu pacientů s duální diagnózou a přispět tak k odborné diskuzi na toto téma.

Souvislosti mezi výskytem infekčních chorob a užíváním drog u pacientů Interní kliniky (6. stanice – Infekce) Fakultní nemocnice v Motole v letech 2011 a 2012

Bakalářské práce | Studium

Souvislosti mezi výskytem infekčních chorob a užíváním drog u pacientů Interní kliniky (6. stanice – Infekce) Fakultní nemocnice v Motole v letech 2011 a 2012

29.10.2014 | Marie Coufalová

Cílem výzkumu bylo zjistit compliance pacientů při léčbě a popsat souvislosti mezi způsobem užívání drog, délkou drogové kariéry a vznikem infekčních onemocněni.

Deprivace a zneužívání návykových látek – možnosti a meze psychoterapie v léčbě (případová studie)

Bakalářské práce | Studium

Deprivace a zneužívání návykových látek – možnosti a meze psychoterapie v léčbě (případová studie)

28.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem kasuistické práce je ukázat, jak úzce může deprivace s užíváním návykových látek souviset. Dále si tato kasuistická práce klade za cíl poukázat na možnosti a meze psychoterapie v rámci léčby závislostí tyto narušené vztahy narovnávat.

Zhodnocení kompatibility Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a kurikula adikotologa na 1. LF UK

Bakalářské práce | Studium

Zhodnocení kompatibility Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a kurikula adikotologa na 1. LF UK

22.07.2014 | Marie Coufalová

Předmětem zkoumání a hlavním cílem práce je posouzení kompatibility kurikula Bc. a Mgr. studijního programu adiktologie na 1. LF UK se 4U modelem kvalifikačních požadavků na pracovníky v primární prevenci ve školství.