Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů

Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA)

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA)

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ke stanovení diagnózy ADHD u dospělých je podle diagnostické klasifiace DSM-IV určující, stanovit přítomnost symptomů ADHD v dětství, stejně jako v dospělosti. Nejdůležitějšími podmínkami ke stanovení diagnózy je, že ADHD symptomy se začaly objevovat v dětství a následně se po celý život až do chvíle současné evaluace projevovaly charakteristické znaky. Symptomy musí být doprovázeny klinicky signifiantní nebo psychosociální dysfunkcí ve dvou nebo více oblastech života. ADHD u dospělých je celoživotní poruchou, která propukla v dětství, proto je nutné defiovat symptomy, vývoj a příslušnou úroveň dysfunkce mimo jiné pomocí retrospektivního interview o chování v dětství. Pokud je to možné, musí být informace, které poskytl pacient, doplněny o informace od osoby, která pacienta znala jako dítě (většinou rodiče nebo blízcí příbuzní).

Dotazník o zanedbávání

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Dotazník o zanedbávání

28.09.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rámci projektu spolku ANANAS, Pedagogicko – psychologické poradny Brno a spolkových zemí Dolní Rakousko, Tirolsko a Štýrsko za podpory Evropské unie byla vyvinuta multidimenzionální diagnostická pomůcka k odhadování míry rizika nebezpečí a zanedbávání u dětí a mládeže.

Dotazník KLIT: měření klimatu školní třídy

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Dotazník KLIT: měření klimatu školní třídy

05.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Klima školní třídy je sociálním, skupinovým jevem, který je vytvářen svými tvůrci a současně na ně zpětně působí. Představuje trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají žáci a učitelé v interakci (Lašek, 2001). Jednou z metod zkoumání klimatu školní třídy je dotazník KLIT. Byl vytvořen specificky v českých podmínkách a je vhodný pro použití ve vyšších ročnících základních škol a pro střední školy.

Layova škála prokrastinace pro studenty

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Layova škála prokrastinace pro studenty

05.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Layova škála prokrastinace pro studenty (Procrastionation Scale for Student Populations) je přepracovanou verzí jeho Škály obecné prokrastinace. Jedná se o sebeposuzovací škálu o 20 položkách, která slouží k hodnocení vysokoškolských studentů a jejich patologického odkládání akademických povinností. Respondent sám sebe hodnotí na 5bodové škále. K dispozici je česká verze dotazníku včetně vyhodnocení.

Sociometrie jako evaluační nástroj

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Sociometrie jako evaluační nástroj

05.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Metoda sociometrie je způsob zkoumání neformální struktury a dynamiky skupiny (např. školní třídy), mezilidských vztahů a postojů, vzájemných sympatií a antipatií členů skupiny, sociopreferenčních vztahů. K tomu využívá různé sociometrické a psychometrické techniky (Kohoutek, 2009). Sociometrická měření jsou nezbytnou součástí skupinové diagnostiky. O (třídním) kolektivu umožňují získat značné množství přehledných a ucelených informací. Metodu vytvořil americký psychiatr rumunského původu Jacob Levy Moreno.

Znalostní testy jako evaluační nástroj

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů | Evaluační centrum

Znalostní testy jako evaluační nástroj

07.08.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V původním významu jde o klasickou školní pomůcku, která se využívá jako nástroj hodnocení žáků, zjišťuje obecnou míru informovanosti či postojů cílové skupiny. Ve školním prostředí jsou aplikovány jednotlivě a obvykle po dokončení určité části výukových osnov, předpokládá se, že na začátku žáci o tématu nic nevědí, následně studují a poté prokazují dosažené znalosti.