Diplomové práce

Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě

Diplomové práce | Studium

Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě

06.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Práce si klade za cíl popsat srovnání systémů léčby závislosti na alkoholu v České Republice, Belgii a Ugandě. Porozumění základním principům léčby v těchto vybraných zemích skrze kvalitativní výzkumné metody a pohled na výhody a nevýhody, které jednotlivé programy nabízí, je dílčím cílem práce.

Gynekologická péče a reprodukční zdraví u uživatelek drog

Diplomové práce | Studium

Gynekologická péče a reprodukční zdraví u uživatelek drog

06.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem výzkumu této práce bylo zmapovat míru a vzorce užívání návykových látek mezi problémovými uživatelkami drog a jejich změny v průběhu těhotenství, zmapovat rizikové sexuální chování a kvalitu reprodukčního zdraví, zjistit dostupnost gynekologické péče o uživatelky návykových látek, průběh péče před, při a po porodu, a související specifické potřeby a faktory, které přístup k péči v oblasti reprodukčního zdraví ovlivňují.

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

Diplomové práce | Studium

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je právě zjistit, jak se indikuje rodinná terapie či terapeutická práce s rodinou při práci se závislým, z pohledu klinických pracovníků, a kdy podle jejich zkušeností rodinná terapie není doporučována či je kontraindikována.

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

Diplomové práce | Studium

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je zmapování současné podoby incentivní terapie (IT) v oboru adiktologie v zařízeních, které se věnují programu pro těhotné uživatelky návykových látek na bázi incentivní terapie.

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

Diplomové práce | Studium

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této magisterské práce je zmapovat a popsat, zda došlo po transplantaci jater ke zlepšení kvality života. Práce se zaměřuje na oblast fyzickou, psychickou a sociální. Druhým cílem je ověřit, zda se mění postoj k užívání alkoholu po transplantaci v souvislosti s navazující ambulantní léčbou. Dalším cílem je získat objektivní markery související s užíváním alkoholu u pacientů po transplantaci a posledním cílem je najít vzájemné souvislosti mezi jejich subjektivním postojem k alkoholu, kvalitou života a objektivními důkazy užívání.

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

Diplomové práce | Studium

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem studie je vysledovat pomocí kvalitativních výzkumných metod motivaci mladých hráčů k účasti na hazardní hře. Přidruženým cílem je zjistit primární impulz k první hazardní hře, subjektivně pociťované zisky a ztráty ze hry, vývoj hazardního hraní a srovnání motivů mladých mužů s různou mírou problému s hazardní hrou.