Diplomové práce

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

Diplomové práce | Studium

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je právě zjistit, jak se indikuje rodinná terapie či terapeutická práce s rodinou při práci se závislým, z pohledu klinických pracovníků, a kdy podle jejich zkušeností rodinná terapie není doporučována či je kontraindikována.

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

Diplomové práce | Studium

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je zmapování současné podoby incentivní terapie (IT) v oboru adiktologie v zařízeních, které se věnují programu pro těhotné uživatelky návykových látek na bázi incentivní terapie.

Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v kontextu rizikových faktorů spojených s ADHD

Diplomové práce | Studium

Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v kontextu rizikových faktorů spojených s ADHD

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je popsat specifika podskupiny uživatelů metamfetaminu ve výzkumném souboru, jejich hodnocení léčebného procesu TK a specifika diagnózy ADHD u této skupiny, která tvoří až 70 % všech klientů žádajících o léčbu (Mravčík, et al., 2014).

Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu

Diplomové práce | Studium

Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu.

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

Diplomové práce | Studium

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této magisterské práce je zmapovat a popsat, zda došlo po transplantaci jater ke zlepšení kvality života. Práce se zaměřuje na oblast fyzickou, psychickou a sociální. Druhým cílem je ověřit, zda se mění postoj k užívání alkoholu po transplantaci v souvislosti s navazující ambulantní léčbou. Dalším cílem je získat objektivní markery související s užíváním alkoholu u pacientů po transplantaci a posledním cílem je najít vzájemné souvislosti mezi jejich subjektivním postojem k alkoholu, kvalitou života a objektivními důkazy užívání.

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

Diplomové práce | Studium

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem studie je vysledovat pomocí kvalitativních výzkumných metod motivaci mladých hráčů k účasti na hazardní hře. Přidruženým cílem je zjistit primární impulz k první hazardní hře, subjektivně pociťované zisky a ztráty ze hry, vývoj hazardního hraní a srovnání motivů mladých mužů s různou mírou problému s hazardní hrou.