Diplomové práce

Evaluace prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia

Diplomové práce | Studium

Evaluace prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavní myšlenkou předkládané diplomové práce bylo zhodnotit podobu prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia a vytvořit doporučení ke zkvalitnění oboru. Tohoto hlavního cíle bylo dosaženo pomocí evaluačního výzkumu sestávajícího ze třech výzkumných linií, a to analýzy potřeb, evaluace spokojenosti a evaluace procesu.

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

Diplomové práce | Studium

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je právě zjistit, jak se indikuje rodinná terapie či terapeutická práce s rodinou při práci se závislým, z pohledu klinických pracovníků, a kdy podle jejich zkušeností rodinná terapie není doporučována či je kontraindikována.

Matka uživatelka návykových látek z pohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí

Diplomové práce | Studium

Matka uživatelka návykových látek z pohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je popsat specifika práce OSPOD s těmito matkami. Dalšími cíli jsou zjištění, jak spolupráce mezi oběma stranami probíhá, zda a jaké problémy ve spolupráci s těmito matkami nastávají a popsat postup odebírání dětí těchto matek a možný vliv užívání návykových látek na nutnost odebírání dětí.

Realizace preventivního programu Unplugged ve školním roce 2013/ 2014: Zhodnocení fidelity a spokojenosti žáků

Diplomové práce | Studium

Realizace preventivního programu Unplugged ve školním roce 2013/ 2014: Zhodnocení fidelity a spokojenosti žáků

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato práce se zabývá zjištěním míry fidelity a spokojenosti žáků s primárně preventivním programem Unplugged při jeho realizaci ve školním roce 2013/ 2014. Program Unplugged je cílen na žáky 6., případně 7. tříd základních škol a prim a sekund gymnázií, tedy na děti ve věku 12-14 let. Je složen ze 12 lekcí, které jsou prováděny po přibližně třítýdenních intervalech. Hlavním cílem práce bylo zjistit spokojenost žáků s programem a s jeho jednotlivými lekcemi. Dalšími cíli bylo zmapovat srozumitelnost a subjektivně vnímanou užitečnost programu pro žáky. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkové metody.

Vývoj postavení studentů ve třídě na střední škole a užívání vybraných návykových látek v průběhu jejich studia: prospektivní sociometrická studie

Diplomové práce | Studium

Vývoj postavení studentů ve třídě na střední škole a užívání vybraných návykových látek v průběhu jejich studia: prospektivní sociometrická studie

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autorky, která se zabývá sociometrickým statusem a užíváním návykových látek u studentů prvních ročníků středních škol. Cílem diplomové práce je zrealizovat prospektivní sociometrickou studii, která zkoumá konkrétní třídy v odstupu dvou let a zjistit, jaké mají studenti v konkrétních třídách třetích ročníků postavení a jak se toto postavení od posledního výzkumu změnilo. A to se zaměřením na popis změn souvislostí mezi užíváním cigaret, alkoholu a konopných drog s postavením jednotlivých studentů ve třídě. Současného výzkumu se zúčastnilo 143 studentů ze sedmi stejných tříd, jako v roce 2013 (nyní studenti třetích ročníků středních škol).

Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu

Diplomové práce | Studium

Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu.