Diplomové práce

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

Diplomové práce | Studium

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této práce je zmapování současné podoby incentivní terapie (IT) v oboru adiktologie v zařízeních, které se věnují programu pro těhotné uživatelky návykových látek na bázi incentivní terapie.

Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v kontextu rizikových faktorů spojených s ADHD

Diplomové práce | Studium

Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v kontextu rizikových faktorů spojených s ADHD

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je popsat specifika podskupiny uživatelů metamfetaminu ve výzkumném souboru, jejich hodnocení léčebného procesu TK a specifika diagnózy ADHD u této skupiny, která tvoří až 70 % všech klientů žádajících o léčbu (Mravčík, et al., 2014).

Možnosti arteterapie u osôb s posttraumatickou stresovou poruchu v procese liečby drogovej závislosti

Diplomové práce | Studium

Možnosti arteterapie u osôb s posttraumatickou stresovou poruchu v procese liečby drogovej závislosti

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Práca je obsahovo zameraná na vymedzenie možnosti arteterapie u osôb s posttraumatickou stresovou poruchou v procese liečby drogovej závislosti. Cieľom teoretickej časti je prvotne vymedziť základné informácie o danej duálnej diagnóze a zároveň odhaliť špecifiká vzťahu spomínaných duševných porúch. Práca v ďalšej časti približuje jednotlivé vplyvy a možnosti arteterapie na už získané poznatky konkrétnej duálnej diagnózy pomocou syntézy dostupných odborných informácií z oboch oblastí.

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

Diplomové práce | Studium

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem této magisterské práce je zmapovat a popsat, zda došlo po transplantaci jater ke zlepšení kvality života. Práce se zaměřuje na oblast fyzickou, psychickou a sociální. Druhým cílem je ověřit, zda se mění postoj k užívání alkoholu po transplantaci v souvislosti s navazující ambulantní léčbou. Dalším cílem je získat objektivní markery související s užíváním alkoholu u pacientů po transplantaci a posledním cílem je najít vzájemné souvislosti mezi jejich subjektivním postojem k alkoholu, kvalitou života a objektivními důkazy užívání.

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

Diplomové práce | Studium

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem studie je vysledovat pomocí kvalitativních výzkumných metod motivaci mladých hráčů k účasti na hazardní hře. Přidruženým cílem je zjistit primární impulz k první hazardní hře, subjektivně pociťované zisky a ztráty ze hry, vývoj hazardního hraní a srovnání motivů mladých mužů s různou mírou problému s hazardní hrou.

Analýza metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě

Diplomové práce | Studium

Analýza metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem tohoto kvalitativního výzkumu bylo zmapovat, jak probíhá příprava a proces programů prevence relapsu v léčebném zařízení typu terapeutické komunity pro drogově závislé v České republice - Magdaléna o.p.s. Dalším cílem bylo popsat specifika těchto programů a zanalyzovat metody, které se v daném zařízení k tomuto účelu využívají.