Diplomové práce

Analýza potřeb rekreačních uživatelů drog na Mělnicku

Diplomové práce | Studium

Analýza potřeb rekreačních uživatelů drog na Mělnicku

12.05.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je zjistit a analyzovat potřeby skupiny rekreačních uživatelů drog na Mělnicku. Primárním cílem je odpovědět na základní otázky potřeb, představ a očekávání potencionálních uživatelů intervencí, odborníků z oblasti léčby a prevence a dalších subjektů dle vztahu k problematice. Pro analýzu dat byla použita kvalitativní metodologie, metoda polostrukturovaného interview. Účastníci jsou rozděleni do kategorií- rekreační uživatelé drog, provozovatelé podniků a jiných společenských zařízení, pracovníci adiktologických služeb a zástupci správy města (protidrogová koordinátorka, zástupci městské a státní policie).

Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby

Diplomové práce | Studium

Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby

31.07.2014 | Marie Coufalová

Hlavním cílem práce bylo zmapovat zájem aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochotu k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby.

ADHD u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé – prevalence, vliv na osobnost a na průběh a výsledek léčby

Diplomové práce | Studium

ADHD u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé – prevalence, vliv na osobnost a na průběh a výsledek léčby

31.07.2014 | Marie Coufalová

V rámci šetření byla sledována prevalence ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder) u klientů léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé a vliv uvedené neuropsychické problematiky na průběh a výsledek léčby.

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody

Diplomové práce | Studium

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody

31.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce bylo zjistit, co je uživatelům návykových látek v rámci penitenciární péče nabízeno za služby případně intervence a poté ověřit, zda se potkávají s konkrétními individuálními potřebami respondentů.

Kvalita života klientů substitučního programu Kontaktního centra DRUG – OUT Klub v Ústí nad Labem

Diplomové práce | Studium

Kvalita života klientů substitučního programu Kontaktního centra DRUG – OUT Klub v Ústí nad Labem

30.07.2014 | Marie Coufalová

Diplomová práce je zaměřena na jednu z možností léčby závislosti na opioidech, substituční léčbu. Popisuje specifickou formu substitučního programu v rámci nízkoprahového zařízení pro uživatele drog v Ústí nad Labem.

Vztah alkoholu a vražd páchaných ženami v ČR - případová studie

Diplomové práce | Studium

Vztah alkoholu a vražd páchaných ženami v ČR - případová studie

29.07.2014 | Marie Coufalová

Cílem diplomové práce je zmapování problematiky páchání vražd ženami, které jsou pod vlivem alkoholu. Teoretická část shrnuje to podstatné, co bylo o uvedených oblastech dosud zjištěno a publikováno. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum pomocí metody analýzy soudních spisů.