Evaluační nástroje obecně

SWOT analýza jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

SWOT analýza jako evaluační nástroj

17.10.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

SWOT analýza je vhodným nástrojem pro celkovou analýzu prostřednictvím identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které jsou spojené s určitou plánovanou změnou, projektem, případně výzkumným záměrem. SWOT analýza umožňuje zmapování a zachování jedinečných a specifických informací o situaci, ale současně poskytuje prostor pro dostatečné zpřehlednění a kvantifikaci těchto získaných dat.

Analýza dokumentů jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

Analýza dokumentů jako evaluační nástroj

11.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání vhodných dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Analýzu dokumentů můžeme kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, např. s rozhovorem, pozorováním nebo ohniskovou skupinou. Vyhledané dokumenty jsou dále podrobeny obsahové analýze, jež zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzu dat.

Dotazník jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

Dotazník jako evaluační nástroj

05.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Dotazník je hojně využívaným nástrojem, který nejen v primární prevenci slouží ke zjišťování informací od cílové skupiny. Dotazník je seznam otázek, přičemž počet a typ otázek je daný účelem zjišťování a cílovou skupinou, pro kterou je určený. Dotazníky jsou často samonaváděcí, tzn. že dotazovaný si přečte pokyny a případně s malou pomocí realizátora dotazník vyplní.

Pozorování jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

Pozorování jako evaluační nástroj

05.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Pozorování spolu s rozhovorem patří k nejstarším a nejvíce využívaným metodám získávání kvalitativních poznatků (Miovský, 2006). Od běžného pozorování se odlišuje tím, že je záměrné, výzkumník/učitel si dopředu určuje, co a jak bude pozorovat. Je to postup, při kterém shromažďujeme informace prostřednictvím pozorného sledování a zapisování např. chování jedinců či průběhu událostí.

Rozhovor jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

Rozhovor jako evaluační nástroj

05.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Rozhovor (interview) je jedna z klíčových metod získávání informací (sběru dat). Představuje formální komunikaci tváří v tvář mezi dvěma osobami. Nejedná se pouze o jednostranné získávání dat od dotazovaných, ale o společné vytváření smysluplných výpovědí. Interview využívá techniku kladení otázek. Ty mohou být otevřené či uzavřené. Otevřené otázky slouží především k získání kvalitativních dat.

Ohniskové skupiny jako evaluační nástroj

Evaluační nástroje obecně | Evaluační centrum

Ohniskové skupiny jako evaluační nástroj

05.10.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

Ohnisková skupina (focus groups) je vedle hloubkového rozhovoru jedna z hlavních metod kvalitativního výzkumu, která poskytuje kvalitativní informace získané prostřednictvím otevřených otázek. Principem této metody je řízená diskuse, kterou vede školený moderátor, jehož funkcí je řídit diskusi mezi přibližně 7 – 8 osobami (např. rodiče, učitelé, studenti) na zvolené téma (WHO, 2000).