Primární prevence

Prevence rizikového chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Prevence rizikového chování

07.01.2014 | PhDr. Monika Nevoralová

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se vyvíjela prevence užívání návykových látek. Stala se tak tvůrcem a hybatelem procesu vývoje prevence jako celku (Miovský et al., 2010).

Indikovaná prevence

Primární prevence | Informace z adiktologie

Indikovaná prevence

06.01.2014 | PhDr. Monika Nevoralová

Indikovaná prevence je relativně nový obor drogové prevence. Lze ji vnímat jako třetí část řetězce prevence, která následuje po všeobecné a selektivní prevenci.

Rizikové a protektivní faktory v primární prevenci

Primární prevence | Informace z adiktologie

Rizikové a protektivní faktory v primární prevenci

06.01.2014 | PhDr. Monika Nevoralová

Při tvorbě efektivních programů primární prevence má zásadní význam znalost rizikových a protektivních faktorů.

Sociální dovednosti

Primární prevence | Informace z adiktologie

Sociální dovednosti

06.01.2014 | PhDr. Monika Nevoralová

Sociální dovednosti patří společně s dovednostmi sebeovlivnění („Self-management skills“) mezi životní dovednosti („Life skills“).

Techniky rozvoje dovednosti sebeovlivnění

Primární prevence | Informace z adiktologie

Techniky rozvoje dovednosti sebeovlivnění

19.10.2012 | PhDr. Lenka Čablová

Techniky rozvoje dovednosti sebeovlivnění jsou široce používány ve vzdělávacích institucích a při práci s dětmi, které mají problémy například s dosahováním vlastních cílů. Jsou široce používány k výuce studentů s cílem naučit je samostatně plnit úkoly a být aktivní v procesu sebekontroly a zpětného posílení vlastního chování. Mohou být doporučovány pro zlepšení školního výkonu a prospěchu, zvýšení produktivity práce, dodržování časové struktury a snížení výskytu rizikových forem chování (Kanar, 2001; Payne, Walker, 2000).

Minimální preventivní program

Primární prevence | Informace z adiktologie

Minimální preventivní program

17.10.2012 | PhDr. Lenka Čablová

Minimální preventivní program (MPP) je modelový rámec pro školní preventivní program. Tento dokument by měl definovat dlouhodobé a krátkodobé cíle preventivního programu a aktivit školy a současně by měl být naplánován tak, aby mohl být řádně proveden a zkontrolován. Cílem programu je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě.