Primární prevence

Primární prevence

Primární prevence | Informace z adiktologie

Primární prevence

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Definice primární prevence rizikového chování.

Cíle preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Cíle preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Konečným a hlavním cílem primární prevence užívání návykových látek je, abychom v maximální možné míře předcházeli a současně redukovali míru rizik spojených s užíváním těchto látek. Tento hlavní cíl má v kontextu specifických programů primární prevence užívání návykových látek několik rovin. V centru pozornosti stojí úkol zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby vůbec návykové látky začaly užívat. Ne u všech jedinců se však tento úkol podaří splnit. Proto definujeme tři další úrovně obecných cílů specifické primární prevence (MŠMT, 2005):

Zásady efektivní primární prevence užívání návykových látek

Primární prevence | Informace z adiktologie

Zásady efektivní primární prevence užívání návykových látek

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Existuje několik obecných zásad, které by realizované preventivní adiktologické programy měly splňovat a které obsahově doplňují znění samotných standardů MŠMT (MŠMT, 2005):

Evaluace preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Evaluace preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Termínem evaluace chápeme soubor přístupů a metod, kterými je možné zhodnotit kvalitu, případně také efektivitu určitého preventivního opatření. České slovo zhodnocení, či hodnocení však má poměrně široký význam a proto nakonec došlo ke zdomácnění anglického termínu evaluace. Z určitého úhlu pohledu se sice jedná o anglikanismus v české terminologii, avšak jeho užívání přináší mnoho výhod spojených právě s odlišením od různých dalších významů slova hodnocení. Dochází tak k potřebnému zúžení významu na odborné a vědeckými metodami provedené a ověřitelné hodnocení.

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů tvoří osoby, jimž jsou určeny preventivní programy, resp. na které jsou preventivní programy zacíleny. Jedním ze tří hlavních požadavků na jakýkoli preventivní program je, aby měl svoji jasně definovanou cílovou skupinu, kterou lze popsat např. prostřednictvím základních znaků, jako je věk, pohlaví, vzdělání, příslušnost k určité sociální skupině, projevy rizikového chování atd. Realizátor každého programu přitom musí kromě popisu cílové skupiny také uvést kapacitu programu (každý program může být prováděn při nějakém minimálním a maximálním počtu osob).

Standardy preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Standardy preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

„Standardy” se míní odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných preventivních programů, která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity těchto programů. „Kvalitním programem” se rozumí takový program, který je efektivní, integrovaný do širšího systému preventivního působení a který slouží jednoznačně definovanému cíli, splňuje kritéria stanovená ve standardech prostřednictvím standardů a odpovídá potřebám zájemců o programy a klientům (MŠMT, 2005).