2004 / 2

12.03.2006

Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: rozsah, kontext, rizik

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autoři: Ladislav Csémy, Tamara Hrachovinová, David F. Krch
Klíčová slova

Klíčová slova: alkohol - nelegální psychoaktivní látky - rizikové užívání - vysokoškoláci - psychologické souvislosti

Abstrakt
Cíle: Práce se zaměřila na zjištění rozsahu a kontextu užívání návykových látek mezi vysokoškoláky. Metody: Výsledky práce se opírají o informace získané prostřednictvím strukturovaného dotazníku od 904 posluchačů 5 pražských univerzit, resp. vysokých škol. Výsledky: Rizikové či společensky nežádoucí formy užívání legálních či nelegálních návykových látek byly zjištěny u 29 % dotázaných vysokoškoláků. Nadměrnou konzumaci alkoholu uvedlo 22 % dotázaných mužů a 8 % dotázaných žen. Podíl pravidelných denních kuřáků cigaret se nelišil podle pohlaví (14 % mužů, 13 % žen), užívání kterékoli ze sledovaných nelegálních drog čas-těji než 5x během posledního roku uvedlo 24 % mužů a 12 % žen. Mezi rizikovými formami návykového chování a psychologickými charakteristikami byly nalezeny statisticky významné souvislosti. Osoby s rizikovým chováním k návykovým látkám měly vyšší depresivitu, horší duševní zdraví, nižší konformitu vůči sociálně schvalovaným normám. Podobné rozdíly byly nalezeny i v oblasti postojových charakteristik. Studenti nadužívající alkohol nebo užívající jiné drogy zastávali celkově liberálnější postoje k užívání návykových látek. Žádné významné souvislosti nebyly potvrzeny mezi kvalitou rodinných vztahů resp. formální strukturou rodiny a rizikovým užíváním návykových látek. Závěry: Téměř každý třetí z dotázaných studentů užíval návykové látky způsobem, který lze považovat za zdravotně či společensky rizikový. Rizikové formy užívání návykových látek měly negativní vztah k duševnímu zdraví, souvislost s rodinnými vztahy nebyla zjištěna.

Nahoru
*/ ?> Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: rozsah, kontext, rizik Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet