2004 / 2

12.03.2006

Pilotní projekt DDD (Drogy-důvod-dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autoři: Petr Kachlík, Halina Matějová
Klíčová slova

Klíčová slova: drogy - intervence - peer-program - pilotní studie — prevence — školy

Abstrakt
V letech 2000-2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 300 dětí (přibližně polovina zapojena do intervence, polovina v kontrolní skupině) z 10 základních škol (8 z okresu Brno-město, 2 z okresu Blansko; vybrána 1 třída z každé školy), sledovaných od 7. do 9. třídy. Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítání, třetí specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými látkami. Shrnovala a krátce připomínala užitečné dovednosti a postoje, které si během programu měly děti osvojit. Problematika byla v průběhu 3 let rozložena do 20 lekcí, intervence byla realizována za pomoci pedagogů, vyškolených lektorů a posluchačů pedagogické fakulty, vznikl soubor 20 pracovních listů pro žáky a 20 metodických listů pro pedagogy a lektory, též několik doplňkových materiálů (plakát, kalendář, záložky do knihy). Pomocí anonymního dotazníku se 16 otázkami byly mapovány znalosti, názory a postoje žáků k návykovým látkám, jejich rodinné zázemí. Šetření bylo prováděno vždy před a po intervenci, obdobné dotazování probíhalo i na školách kontrolních. Data byla přenesena do počítačového programu EpiInfo a dále statisticky zpracovávána.
Byly organizovány semináře pro pedagogy a lektory, kde řešitelský tým informoval o hlavních záměrech projektu, dosažených výsledcích a nových úkolech. Účastníci měli možnost projekt sami aktivně dotvářet. Materiály k projektu DDD byly vystaveny na internetu na stránkách Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na adrese http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm, kde si je mohou všichni zájemci prohlédnout a zdarma stáhnout.
Pilotní soubor vykazoval v prvních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Během závěrečného roku projektu však došlo u některých znaků k vyrovnání a smazání těchto rozdílů, což může být vysvětlitelné:
- současnými společenskými trendy u adolescentů a působením tlaku prostředí,
- ne zcela shodnými vlastnostmi výchozích souborů (jisté odlišnosti se vyskytly již v počátku
šetření v r. 2000, později se prohloubily),
- malým rozsahem výběru,
- faktem, že škola byla zařazena buď ve skupině programové, nebo v kontrolní, nikoli smíšeně.
S primární protidrogovou prevencí je třeba v souladu s literárními údaji začínat již na úrovni mateřské školy a prvního stupně základní školy, specifická témata lze probírat i poněkud později (na druhém stupni). Aplikace preventivních metod až na druhém stupni ZŠ má jen omezený efekt, krátkodobější působení, hůře se mění již zformované postoje a názory. Bez fungujícího rodinného zázemí a dobré komunikace na úrovni rodina-škola, rodina-dítě a škola-dítě efektivita preventivního působení klesá.
Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu pomaleji a s časovým odkladem.

Nahoru
*/ ?> Pilotní projekt DDD (Drogy-důvod-dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • DDD
  • DRI
  • Sdílet článek
  • Sdílet