2004 / 4

12.03.2006

Paměťové funkce u uživatelů konopných drog

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autoři: Lenka Miovská, Michal Miovský
Klíčová slova

Klíčová slova: konopné drogy, kognitivní funkce, paměť, WMS-III

Abstrakt
Background: Autoři se v příspěvku zabývají paměťovými funkcemi u uživatelů konopných drog, které zkoumali pomocí třetího vydání Wechslerovy paměťové škály (WMS-III) v rámci projektu realizovaného Katedrou psychologie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti (GAČR č. 406/02/1449A). Cílem studie je popsat prostřednictvím WMS-III paměťové funkce u souboru uživatelů konopných drog.
Soubor: Soubor tvoří celkem 141 respondentů, se kterými byl proveden paměťový test WMS-III. Celkem 52 respondentů jsme pro účely této analýzy byli nuceni vyřadit z důvodu zatím nekompletních anamnestických údajů. Konečný soubor pro tuto analýzu se tedy sestává z 89 (73 mužů a 16 žen) respondentů. Věk respondentů se pohyboval od 16 do 37 let. Průměrný věk mužů je 22,2 let a průměrný věk žen je 21,2 let. Celkem 80,7% respondentů patří mezi krátkodobé uživatele konopných drog, 59,7% tvoří lehcí uživatelé a 40,3% tvoří těžcí uživatelé konopných drog. Průměrná délka užívání konopných drog v této skupině je 5,2 let. Mezi dlouhodobé uživatele konopných drog lze počítat celkem 19,3% respondentů, z nich 37,5% patří mezi lehké uživatele a 62,5% mezi těžké uživatele. Průměrná délka užívání u skupiny dlouhodobých uživatelů činila 11,4 let. V době testování užívali všichni respondenti tyto drogy minimálně jednou týdně (3,4%). O víkendovém užívání, 2 až 3krát týdně, můžeme hovořit u 16,8% respondentů. Častěji, 4 až 5krát týdně užívá konopné drogy 32,6% respondentů. Každodenní užívání udává 43,8% respondentů. Kromě konopných drog užívají respondenti také alkohol (94,4%) a cigarety (75,3%). Dále respondenti uvádějí zkušenost s lysohlávkami (30,3%), extází (13,5%), LSD (6,7%) a heroinem (6,7%).
Metody: S respondenty byl proveden vstupní rozhovor zaměřující se na základní anamnestické údaje a na informace o minulém a současném užívání drog. Dále byli respondenti vyšetřeni paměťovým testem WMS-III a výsledky byly zpracovány pomocí programu SPSS, verze 11.5. Výsledky: Nepodařilo se prokázat statisticky významné zvýšení výskytu poruch paměti u uživatelů konopných drog proti normě. Pouze bezprostřední zrakový index je významně zhoršený. Také se nám nepodařilo prokázat vztah mezi délkou a frekvencí užívání konopných drog. Výsledky jsou pravděpodobně nejvíce negativně zatíženy relativně malým počtem pozorování; je tedy nutné soubor rozšířit a znovu prověřit a hlouběji zanalyzovat získané výsledky.

Nahoru
*/ ?> Paměťové funkce u uživatelů konopných drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet