Monografie

20.09.2015

Prevence rizikového chování ve školství

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 20.09.2015

Článek podává informaci a nabízí ke stažení první díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

Citace

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Klíčová slova

prevence - rizikové chování - škola - školské zařízení - minimální preventivní program

Abstrakt

Kniha Prevence rizikového chování ve školství vznikala téměř 4 roky a podílely se na ní více než dvě desítky domácích autorů, reprezentujících různé instituce a tematické oblasti primární prevence. Druhé vydání bylo doplněno o další klíčová témata reflekutjící vývoj teorie i praxe školské prevence v České republice v posledních letech. Současně je druhé vydání úzce propojené s dalšími třemi monofrafiemi (1) „Výkladový slovník základních pojmů prevence rizikového chování“, dále (2) „Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi“ a konečně (3) „Kvality a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících“. Společně vytvářejí tetralogii, která zobrazuje vývoj a prozatimní výsledek postupné tvorby jednotného rámce školské prevence, zahájené v roce 2000. Jedná se o unikátní návrh celonárodního systému mezioborově a mezisektorově koncipované školské prevence, který postupně prochází širší diskusí a je rozvíjen na rpzných úrovních. Kniha Prevence rizikového chování ve školství je v takto komplexním pojetí a způsobu zpracování originálním autorským počinem, který by měl pomoci zlepšit současný stav vzdělávání v primární prevenci i postupné vytváření celonárodního systému preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Autoři v ní důsledně reflektují vývoj na domácí scéně a  uvádějí do souvislostí některá základní historická fakta. Současně čtenářům přibližují celkový kontext vývoje školských preventivních programů v České republice, včetně možné vize jejich dalšího směřování a koordinace celého systému. Úkolem autorského kolektivu však současně bylo zasadit domácí vývoj prevence do mezinárodního rámce. Ambicí tedy bylo např. harmonizovat terminologii ve školské prevenci a předložit systémové návrhy řešení některých historických koncepčních chyb či nepřesností, které vývoj preventivních programů v naší zemi ovlivnily. Z tohoto hlediska je publikace pokusem popsat stav vývoje systému prevence ve školství v České republice, definovat jeho základní teoretický rámec a východiska a vysvětlit obtíže jeho aplikační praxe. Autoři se nevyhýbají citlivým otázkám nejen v tom, jaké programy a v jaké kvalitě jsou dnes ve školách často realizovány, ale právě též tomu, jak vypadá, resp. měla by vypadat systémově prováděná kontrola kvality a jaké důsledky s sebou takové hodnocení přináší. Poprvé mají také naši čtenáři možnost seznámit se se všemi základními koncepty prevence, tak jak jsou ve světě definovány a používány. Kniha má proto splnit jak úlohu formativní směrem k širší pedagogické, širší odborné, ale též rodičovské veřejnosti. Má také ambici ovlivnit obsah i způsob výuky prevence na pedagogických a dalších fakultách v této oblasti. Dělena je do celkem osmi hlavních kapitol a obsahuje praktické přílohy s doporučenými postupy ve vybraných modelových situacích. Závěr publikace je laděn více směrem k dalšímu výhledu a k hlavním problémům současného školství v prevenci rizikového chování, které jsou zde představeny prostřednictvím širšího rámce klíčového procesu školní socializace a disciplinace.

Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

 


Nahoru
*/ ?> Prevence rizikového chování ve školství Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet