Nepřehlédněte!

20.09.2012

Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 11.09.2012

TISKOVÁ ZPRÁVA, 11. 9. 2012 - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spolu s Národním ústavem vzdělávání a dalšími regionálními partnery uspořádaly ve dnech 10. - 11. 9. 2012 závěrečnou konferenci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni" (VYNSPI). Na této konferenci, která se konala v pražském hotelu Artemis za účasti Gregora Burkharta z Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a které se zúčastnilo na 180 posluchačů z řad pracovníků ve školství, byly představeny konkrétní výsledky tříletého realizačního období.

V průběhu tříletého projektu byl vytvořen a ověřen návrh čtyřúrovňového modelu systematického celoživotního vzdělávání v účinné prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení na národní úrovni. Součástí projektu bylo i vytvoření metodiky a nástrojů pro hodnocení úspěšnosti konkrétních aktivit v rámci primární prevence rizikového chování.

Potřeba fungujícího systému celoživotního vzdělávání vzešla z analýzy situace a nedostatku finančních prostředků k jejímu vytvoření v letech 2006 – 2009, jak bylo opakovaně prezentováno na výročních konferencích Primární prevence rizikového chování. Projekt byl koordinován zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a oběma řešitelskými organizacemi a financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V úvodu konference zdůraznila ředitelka VFN, Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, že považuje tyto aktivity za mimořádně významné. Důsledky rizikového chování ve všech oblastech totiž velmi často řeší zdravotníci. I zde platí – prevence je výrazně levnější než následná léčba.

Koordinátor projektu Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., krátce zhodnotil význam projektu a práci svých kolegů: „Projekt umožnil vytvoření koncepce ve vzdělávání pedagogů, ostatních pracovníků škol a dalších preventivních odborníků. Klíčové výstupy projektu jsou v mnohém unikátní nejen na Evropské úrovni, ale celosvětově. Již před řádným ukončením realizace projektu dostáváme pozitivní ohlasy z různých pracovišť v EU, ale také např. z USA, zejména k vytvořenému čtyřúrovňovému modelu vzdělávání, výkladovému slovníku v prevenci nebo k učebnici pojednávající o klíčových tématech v prevenci rizikového chování. Naše práce tak byla v mnohém průkopnická. Tento novátorský přístup k problematice prevence se v sobě současně nesl mnohé problémy, se kterými se kolegové při realizaci projektu museli vyrovnávat. Nebylo možné jednoduše inovovat již existující zahraniční koncepty a přizpůsobit je českým podmínkám. Za nezdolnost a velké nasazení touto cestou děkuji všem kolegům.“

Klinika adiktologie a regionální organizace v rámci projektu zorganizovaly 10 kurzů (každý v trvání 250 hodin), které navštívilo celkem 224 školních metodiků prevence, a dvacet krátkodobých kurzů, které absolvovalo 311 zájemců. Krátkodobé kurzy se zabývaly metodikami prevence kouření, prevence užívání návykových látek, šikany, kyberšikany a právními předpisy platnými pro oblast rizikového chování žáků, testování žáků na školách, vedení třídnických hodin, práce s problematickým kolektivem, evaluace preventivních aktivit.

Dalších 28 kurzů organizoval Národní ústav pro vzdělávání (dřívější Institut pedagogicko-psychologického poradenství). Náplní těchto kurzů byly motivační rozhovory, práce s dynamikou skupiny, sexuální rizikové chování, témata spojená s preventivním působením v oblasti ústavní péče, základy adiktologie, vztah pedagogického pracovníka a klienta v podmínkách zařízení ústavní a ochranné výchovy, výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým závislostním chováním, typy teenagerovských subkultur, jejich sociální a výchovné implikace, psychické trauma a další.

K těm, které nabídka dalšího postgraduálního vzdělávání v tomto oboru oslovuje, patří především pedagogičtí pracovníci (včetně speciálních pedagogů, vychovatelů v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče), psychologové, ale i manažerští pracovníci ve školství.

V tomto projektu je kladen důraz zejména na využitelnost poskytovaných/získaných informací a metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při vyučovacích hodinách), při přípravě a realizaci konkrétních strategií a minimálních preventivních programů v jednotlivých školských zařízeních, při poradenském a výchovně-terapeutickém vedení dětí a mladistvých.

Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF a VFN, Praha, k budoucí implementaci modulu poznamenal: „Jedná se o průlomový materiál překonávající dosavadní problémy v resortní příslušnosti různých poskytovatelů preventivních služeb a nesmírně rozmanitého původního (profesního) vzdělání preventivních pracovníků. V praxi tak opakovaně nebylo možné jasně pojmenovat, kdo je a kdo není dostatečně odborně vybaven, aby s dětmi pracoval. Nebylo možné pojmenovat jakési „minimum“ vzdělání, které budeme požadovat po každém, kdo s dětmi chce pracovat. To je obrovský přínos pro zvýšení bezpečnosti dětí a jejich ochranu před různými pseudoprogramy pochybné kvality nabízené často lidmi s jakoukoli erudicí pro takto zodpovědnou a náročnou práci.“

Značný význam pro pedagogickou praxi mají publikace, které vznikly v rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI). Publikace naleznete volně ke stažení v sekci Publikace-Monografie

 

Partnerské organizace projektu

 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Katedra psychologie FF Univerzity Palackého Olomouc
 • Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc
 • Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice
 • P-Centrum Olomouc
 • Sananim, o.s.
 • SCAN, o.s., Tišnov
 • Magdaléna o.p.s.
 • Semiramis o.s.
 • Madio o.s.
 • Obchodní Akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Regionální partneři -- kraje

 • Středočeský
 • Jihočeský
 • Jihomoravský
 • Olomoucký
 • Zlínský

 

Konference byla finančně podpořena projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet