2005 / 3

03.04.2006

Vliv metamfetaminu na biotransformační procesy cytochromu P450

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Dostálek, M., Juřica, J., Tomandl, J., & Hadašová, E. (2005). Vliv metamfetaminu na biotransformační procesy cytochromu P-450. Adiktologie 5(3), 372-381.
Klíčová slova

metamfetamin - izolovaná perfundovaná játra - CYP2C - CYP2D - CYP3A

Abstrakt
Metamfetamin je po kokainu, heroinu a marihuaně čtvrtou nejčastěji citovanou látkou vyvolávající závislost. Cílem předkládané experimentální studie bylo popsat vliv metamfetaminu na metabolickou aktivitu forem CYP2C6, CYP2D2 a CYP3A1/2. Použiti byli dospělí samci potkanů kmene Wistar, experimenty byly provedeny jak na celém zvířeti, tak na modelu izolovaných per fundovaných jater. Výsledky farmakokinetické studie na celém zvířeti poukazují na signifikantní zvýšení produkce dextrorfanu a 3-hydroxymorfinanu, tato skutečnost odráží stimulační vliv metamfetaminu na metabolickou aktivitu CYP2D2. Podobné výsledky byly popsány i v případě midazolamu, a to zvýšená hydroxylace midazolamu za vzniku hydroxyderivátů, opět jako důsledek indukčního vlivu metamfetaminu. Druhá část experimentů provedená na modelu izolovaných per fundovaných jater prokázala výrazný stimulační účinek metamfetaminu na hydroxylaci tolbutamidu a rovněž na O-demetylaci dextrometorfanu. Naproti tomu nebyl zjištěn statisticky významný vliv na hydroxylaci midazolamu, reakci katalyzovanou formou CYP3A1/2. Výsledky naší práce, které prokazují vliv metamfetaminu na metabolickou aktivitu nejvýznamnějších forem cytochromu P450, mohou být v budoucnu přínosem pro klinickou praxi, zejména v oblasti látkových závislostí. Porovnání výsledků získaných na celém zvířeti a izolovaném orgánu potvrdilo, že izolovaná perfundovaná játra jsou vhodným experimentálním modelem ke sledování biotransformačních přeměn léčiv a jiných xenobiotik.

Nahoru
*/ ?> Vliv metamfetaminu na biotransformační procesy cytochromu P450 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet