Informace a pokyny

01.01.2013

ČASOPIS ADIKTOLOGIE: POKYNY AUTORŮM

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 01.01.2013

1. Přijímané práce, technické podmínky, autorství

Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo v angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Příspěvky lze odevzdávat jako dokumenty WORD, EXCEL (v jakýchkoli verzích). V jiných formátech redakce příspěvky nepřijímá. Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci v časopise ADIKTOLOGIE a musí být doplněn písemným prohlášením, že nebyl a nebude zadán k uveřejnění v jiném časopise. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu. Hlavní autor je zodpovědný za to, že článek byl schválen všemi autory, s jejich rozborem a závěry a že zplnomocňují prvního uvedeného autora k jednání s redakcí.. Redakce netrvá na „imprimatur“ vedoucího pracoviště autora (autorů).

 

2. Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků

Recenzované práce (zadávají se minimálně 2 nezávislé oponentské posudky)

Původní práce: přinášejí vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé struktuře textu: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry. Text nesmí přesáhnout 15 rukopisných normostran (1 NS = 1800 znaků vč. mezer), bez literatury a obrazové dokumentace. Maximální počet literárních citací je 35, dokumentace může obsahovat 8 obrázků (tabulek, grafů) a 2 fotografie (černobílé).

Přehledové články: jsou výstižným přehledem aktuální tematiky, přičemž vlastní zkušenosti autora netvoří hlavní náplň referátu. Maximální rozsah je 16 stran a nanejvýše 50 literárních citací. Těžiště literatury je v citacích, které nejsou starší 5 let.

Krátká sdělení: jsou exaktně zpracované vlastní výsledky z oblasti diagnostiky a terapie, vlastní klinické zkušenosti, obvykle s cílem reagovat na nedávno publikované práce na toto téma. Maximální rozsah je 6 stran, literatura do 10 citací a dokumentace může obsahovat 2 obrázky (tabulky, grafy).

Vzdělávání: prezentuje otázky a problémy pre- a postgraduální výuky v adiktologii, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, sociální práci a politice, pedagogice a speciální pedagogice a přehledy vzdělávacích a doškolovacích akcí ve vztahu k problematice. Maximální rozsah příspěvků jsou 3 strany. Příspěvek nemusí obsahovat literaturu, maximální počet citací je 25.

Z praxe: jsou příspěvky prezentující zkušenosti z léčby a prevence závislostí, nemusí obsahovat teoretickou či výzkumnou část. Může se jednat o popis zkušeností zpracovaný formou kasuistické studie, či referování o praktických zkušenostech s určitým léčebným postupem, metodou apod. Maximální rozsah je 8 stran. Příspěvek nemusí obsahovat literaturu, maximální počet citací je 25.

Nerecenzované práce (nezadávají se oponentské posudky)

Diskuse a dopisy čtenářů: reagují věcným a výstižným komentářem na nedávno publikované články a veškeré odborné dění. Přinášejí shodné, doplňující či odlišné názory autora. Maximální rozsah je 2 strany.

Knižní novinky a recenze: přinášejí zprávy o domácích a zahraničních nově vycházejících knihách z oboru psychiatrie a oborů příbuzných. Hlavička zprávy (recenze) musí obsahovat stejné údaje jako citace monografie (eventuálně sborníku). Maximální rozsah je 3 strany.

Zprávy ze světa: slyšeli nebo přečetli jsme za vás. Maximálně 1 strana.

Jiný rozsah příspěvků a použití barevné dokumentace je třeba konzultovat s redakcí.

 

3. Formální náležitosti rukopisu

Článek zaslaný do redakce musí mít následující náležitosti. Absence kterékoli z nich může být důvodem vyřazení článku již před recenzním řízením.

 

3 / 1 Formální náležitosti textu

1) Článek musí mít úvodní stranu, ve které jsou název (pokud je článek v českém jazyce, pak název v českém a anglickém jazyce) a adresu (včetně PSČ) u všech autorů článku a plné kontaktní detaily včetně vědeckých a akademických titulů a plně kontaktní detaily pro korespondujícího autora (tj. včetně telefonu, faxu and e-mailu).  Na úvodní straně uveďte počet znaků včetně mezer.

2) Abstrakt/souhrn v českém a anglickém jazyce (max. 1800 znaků) začínající na nové stránce.

Původní práce jsou opatřeny Abstraktem s doporučenou strukturou:

a. Východiska / Background

b. Cíle / Aims

c. Metody / Design and Measurements

d. Soubor / Participants

e. Výsledky / Results

f. Závěry / Conslusions

Práce v ostatních rubrikách mohou mít nestrukturovaný Abstrakt.

 

3) 3-6 klíčových slov v českém a anglickém jazyce uvedených dole na stránce Abstraktu

 

4) Afiliace ke grantu v českém a anglickém jazyce uvedených dole na stránce Abstraktu

 

5) Tělo článku podle instrukcí pro autory (viz kapitola pokynů 2). Další podnadpisy jsou povoleny (v doporučeném formátu 1., 1.1, 1.1.1, 2., 2.1 atd. Odrazujeme autory od užívání „poznámek pod čarou“. Tělo článku začíná na nové straně.

 

6) Pokyny pro práci s literaturou jsou uvedeny viz kapitola pokynů 3 / 3. Autorům doporučujeme používat citační programy (Reference Manager, EndNote aj.)

 

7) Na konci těla článku (před použitou literaturou) autoři uvedou „Role autorů“ (krátká specifikace, co který autor v článku zpracovával), „Konflikt zájmů“ (pokud žádný není "Bez konfliktu zájmů"). Dobrovolné je uvedení „Poznámky“.

 

Tyto tři části článku nejsou číslovány. Nadpisy jsou uvedeny tučným písmem. Na dalším řádku následuje text. Velikost písma je stejná jako předchozí text.

 

Příklady:

Role autorů

Autor X a Autor Y navrhl studii a navrhl design studie. Autor Z provedl statistické analýzy a podílel se na interpretaci dat a přípravě manuskriptu. Autor X navrhl počáteční podobu rukopis. Autor Y provedl rešerši literatury a shrnutí souvisejících prací. Autor W dohlížel na statistické analýzy a podílel se na přípravě rukopisu. Všichni autoři přispěli ke vzniku článku a schválili konečnou podobu manuskriptu.

 

Konflikt zájmů

Klinická studie byla finančně podpořena farmaceutickou firmou Pharmaceuticals.

 

Poznámka

Autoři děkují prof. Novákovi za konzultace statistických analýz.

 

8) Obrazová dokumentace (viz kapitola pokynů 3 / 2). Je připojena na konci dokumentu za literaturou. Každá jednotlivá tabulka, graf nebo fotografie začíná na nové straně. V těle článku naznačte, kam přibližně umístit tabulku, graf nebo fotografii, písmo kurzívou: „[tabulku / graf / fotografii číslo X přibližně sem]“, pokud je článek v angličtině „[figure / picture no. X about here]

 

9) Redakce časopisu důrazně nabádá autory, aby při reportování randomizovaných kontrolovaných studií postupovala dle „CONSORT statementu“ http://www.consort-statement.org/, který poskytuje návod, jak vhodně zpracovat výsledky klinických studií.

 

Typy návodů pro zpracování textu jsou:

CONSORT               randomized controlled trials     http://www.consort-statement.org

STARD                      studies of diagnostic accuracy  http://www.consort-statement.org/stardstatement.htm

QUOROM               systematic reviews and meta-analyses                 http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

STROBE                   observational studies in epidemiology                  http://www.strobe-statement.org

MOOSE                    meta-analyses of observational studies in epidemiology             http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

 

3 / 2 Formální náležitosti obrazové dokumentace

Tabulky a grafy

Jednotlivé excelové soubory, co nejjednodušší úprava, černá + odstíny šedi, nepoužívat barevné značení. Název souboru vždy obsahuje jméno autora. Tabulka musí mít vlastní stručnou legendu, číslovanou, v češtině a angličtině (Tabulka 1, Table 1).

Fotografie

Černobílé, digitální, jednotlivé soubory ve formátech .jpg, .tiff, .eps, minimální rozlišení 300 dpi. Název souboru vždy obsahuje jméno autora. Obrázek musí mít vlastní stručnou legendu, číslovanou, v češtině a angličtině (Obr. 1/Fig. 1, Graf 1/Graph 1). „Schéma“ se označuje jako „obrázek“.

 

Tabulky, grafy a fotografie nesmějí být vloženy do textu. V textu jsou v závorkách obsaženy pouze odkazy (Tabulka 1,…).

 

3 / 3 Formální náležitosti Literatury, odkazy v textu, příklady

Literatura/References

Uspořádání literatury na konci článku je abecední podle příjmení autora (event. dalších autorů). Citace se nečíslují, každá citace začíná na novém řádku. V seznamu literatury se užívá plné formy citací: příjmení a zkratky jmen všech autorů, plný název a popř. podnázev práce v jazyku originálu, časopis (resp. normalizovaná zkratka časopisu), rok, ročník, stránkový rozsah; u monografií místo vydání, vydavatel, rok vydání.

Při formální úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte platnými citačními normami (viz citační manuál APA s příklady v pokynech pro autory na www.adiktologie.cz.

 

Citace článku jednoho autora:

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126(10),910–924.

 

Citace článku dvou autorů:

Klimoski, R., Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10–36.

 

Základní citace knihy:

Beck, C. A., Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

 

Citace editované knihy:

Gibbs, J. T., Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

 

Citace kapitoly v editované knize:

Kudrle, S. (2003). Historie užívání a zneužívání psychotropních látek. In K. Kalina (Ed.), Drogy a drogové závislosti: Mezioborový přístup 1 (pp. 83–89). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Citace publikovaného sborníku, publikovaného příspěvku na sympoziu:

Deci, E. L., Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237–288). Lincoln: University of Nebraska Press.

 

Odkazy na literaturu v textu, příklady

V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjmením autora (nebo názvem zdroje) a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy. Má-li práce více než dva autory, uvádí se pouze první a zkratka „et al.“.

Plná citace musí být uvedena v použité literatuře na konci vašeho textu (viz výše).

 

Odkaz na práci jednoho autora, zdroje:

Charvát (2003) se opírá o vlastní výzkumné závěry...

...80,6 % žen je svobodných a současně bezdětných (Vacek, 2000).

V závěrečné zprávě (WHO, 2008) se uvádí, že….

 

Odkaz na více prací jednoho autora:

Klienti vnímali změny vždy velmi citlivě (Škoda, 2005, 2003) a terapeut by...

 

Odkaz na práci více autorů:

Novák et al. (2004) zkoumali na souboru...

 

Odkaz na práce několika autorů:

Pro autory, např. Šenu (2005), Kronáta (2004) a Chrze (2002), byl stávající...

K tomuto jevu se shodně vyjadřuje většina autorů (Nemožný, 2004; Bílek, 2003). (V tomto případě se citace od sebe oddělují středníkem.)

 

Přímý odkaz na autora:

Při přímém odkazu se uvádí strana (z angl. „page“), na níž se pasáž v původní práci nachází.

Woller (2002) o participantech hovoří jako o „zpustlých duších“ (p. 96).

...neboť „citlivost je základním pilířem úspěšné práce“ (Papež, 2005, p. 180).

Totéž platí pro přímé odkazy na materiály v elektronické podobě. V případě, že dokument není číslován, lze odkázat na kapitolu a odstavec, jehož je citovaná pasáž součástí. Buďto lze užít symbol pro odstavec: (Sobota, 2000, ¶ 5), nebo anglickou zkratku pro odstavec (paragraph): (Neděla, 2000, Diskuse, para. 1).

 

4. Etické aspekty

Je-li referováno o pokusech na lidech, uveďte, zda studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu etické komise.

 

Potvrzení že článek nebyl odeslán do další redakce a je určen k publikování výhradně v časopise Adiktologie.

 

5. Doručení příspěvku redakci

Časopis přijímá příspěvky pouze elektronicky, výhradně na adrese journal@adiktologie.cz.

Zpráva musí obsahovat:

1. Průvodní dopis.

2. Textový soubor a jednotlivé soubory evt. obrazové dokumentace.

Redakce potvrdí, že příspěvek byl doručen. Příspěvky odpovídající výše uvedeným požadavkům projdou dvojitým oponentským řízením, o jehož výsledku bude autor informován. Doručené příspěvky, které nebudou respektovat pokyny pro autory, budou vráceny k přepracování bez recenzního řízení.

 

6. Reakce na oponentské posudky

Cílem redakce je kontinuálně zvyšovat kvalitu publikovaných článků a kultivovat tak odbornou komunikaci a výměnu zkušeností v oboru. Budeme rádi, pokud přijmete – tam, kde je to relevantní - konstruktivní návrhy oponentů. Snahou redakce i celého recenzního řízení je pomoci Vám zvýšit kvalitu Vašeho textu a jeho hodnotu pro čtenáře a kolegy z oboru, současně též případně odstranit chyby či nedostatky.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že váš rukopis bude vyžadovat revizi, odešlete jej s podrobným popisem toho, jak jste vyřešil všechny vznesené připomínky a návrhy a jasně změny v textu vyznačte, aby bylo možné rychle a správně identifikovat provedené změny a sledovat jakým způsobem jste na doporučení reagoval/a. Nedostatečné je uvést pouze např. "přeformulováno" nebo "změněno" - je nezbytné uvést jakým způsobem, tj. popsat nebo vložit změněnou část textu.

Reakci na posudky pošlete v samostatném dokumentu.

Doporučený postup:

1)     Vložte oponentský posudek do nově založeného dokumentu.

2)     Pod každou relevantní připomínkou oponenta umístěte v tomto novém souboru podrobný popis, jak jste se s připomínkou vyrovnal/a.

3)     Vlastní reakce odlište (kurzívou, tučně či jinak) od poznámek oponenta.

4)     Teto soubor zašlete spolu s upraveným článkem do redakce. Všechny změny ve článku, kterými reagujete na recenzní posudek a cokoli co v něm měníte, předěláváte či doplňujete, prosím jasně (nejlépe barevně) označte, aby bylo možné snadno identifikovat změny proti první verzi zaslaného rukopisu.

Prosíme o zapracování připomínek a provedení změn v co nejkratším čase a zaslání nové verze rukopisu do redakce. Snažíme se tím maximálně vyjít vstříc autorům a zkrátit recenzní řízení na co nejkratší čas. Nicméně v případě nereagování korespondujícího autora a nekomunikování déle než tři měsíce, bude článek považován za neaktivní. Revidovaná verze, která bude zaslána k pozdějšímu datu, bude považována za nově zaslaný článek. Pokud očekáváte zpoždění v odesílání revidovaného textu, prosím, dejte písemně vědět před uplynutím tříměsíční lhůty redakci časopisu Adiktologie a dohodněte se s pracovníky redakce na přesném postupu i termínech .

 

 

Aktualizováno 28. 3. 2013

K dispozici též jako PDF na www.adiktologie.cz

 

 


Nahoru
*/ ?> ČASOPIS ADIKTOLOGIE: POKYNY AUTORŮM Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet