Informace a pokyny

06.02.2006

Historie časopisu

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.02.2006

Po rozdělení bývalé ČSFR zůstal jediný odborný časopis věnující se závislostem na Slovensku. ČR tak od svého vzniku neměla samostatný odborný časopis věnovaný této oblasti. V září roku 2000 byl proto ustanoven přípravný výbor ve složení PhDr. Csémy, PhDr. Miovský, prim. MUDr. Popov a Doc. PhDr. Řehan, který se shodl na nutnosti iniciovat vznik takovéhoto periodika.

Přípravný výbor dále dosáhl jednomyslné shody v hlavních požadavcích na nový časopis:
nezávislost na organizacích a institucích
nezávislost na politických stranách a zájmových skupinách
vysoká odborná úroveň a kredit
mezioborové zaměření časopisu
zaměření časopisu jak na oblast teorie, tak praxe
interakční zaměření praktické části časopisu

Z několika možných variant byla nakonec zvoleno řešení založení nového občanského sdružení, které bude zajišťovat technickou stránku tvorby, výroby a distribuce časopisu a současně zajistí technicko-organizační zázemí práci členům redakční rady. Důvodem k této volbě bylo několik významných skutečností. Vydávání časopisu prostřednictvím občanského sdružení zajistilo splnění všech původních požadavků definovaných přípravným výborem. Současně s tím, zajistilo průhlednost hospodaření a toku financí. Díky povinnosti vydávání výročních zpráv a možnosti snadné kontroly hospodaření v kombinaci s principy fungování neziskové organizace, bylo občanské sdružení velmi vhodným řešením nabízejícím adekvátní platformu existenci časopisu.

Členové přípravného výboru v listopadu 2000 připravili znění návrh stanov občanského sdružení SCAN a v prosinci tyto stanovy byly odeslány k registraci na MV ČR. Stanovy byly oficiálně zaregistrovány v lednu 2001. Mezitím byl navržen také název časopisu. Vzhledem k tomu, že v českém jazyce není doposud ustálen vhodný termín, který by označoval oblast závislostí, a to jak alkoholových, tak nealkoholových, včetně závislosti na hracích automatech, byl navržen za název časopisu termín ADIKTOLOGIE, vzniklý počeštěním latinského slova 'adikt'.

V prosinci 2000 byla členy přípravného výboru navržena redakční rada. Jednotliví členové byli nominováni na základě své publikační, výukové, vědecké či praktické profilace tak, aby vytvořili v rámci redakční rady několik pracovních skupin dle jednotlivých významných oblastí. Tím byla zohledněna především skutečnost, že obor léčby a prevence závislostí je oborem interdisciplinárním a kromě medicíny a psychologie, do něj patří také sociologie a sociální práce, pedagogika a speciální pedagogika. Navržené nominace členů redakční rady představují dle členů přípravného výboru přední odborníky v ČR v jednotlivých oborech a navíc odborníky, kteří se v oblasti odborných a populárně-naučných publikací určitým způsobem profilují a mají tak v tomto smyslu slova blízko k redakční práci. Současně s nominací na členy redakční rady byl členy přípravného výboru přijat návrh na vznik tzv. odborné poradní a konzultační skupiny, složené z dalších předních odborníků v ČR, kteří mohou svojí pomocí významně přispět k profilaci a odborné úrovni časopisu.

Časopis je členem Mezinárodní Společnosti Editorů Adiktologických Časopisů - International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Časopis je indexován v:
Scopus & EMCare
Bibliographia Medica Čechoslovaca

 


Nahoru
*/ ?> Historie časopisu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet