Výzkumné projekty

07.08.2007

Evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 07.08.2007

Projekt evaluace primárně preventivního programu je tříletý výzkumný projekt, který započal v roce 2003 a v roce 2004 pokračoval díky podpoře Grantové agentury České republiky (GAČR č. 406/04/P250). Projekt je realizován ve spolupráci s občanským sdružením Prev-Centrum Praha. a za hlavní cíl si klade porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze minimálního preventivního programu.

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Číslo grantu: GAČR č. 406/04/P250 (Grantová agentura ČR)

Realizace: 2003-2007

V prvním roce realizace projektu byl nejdříve dokončen návrh modelu evaluace komunitního preventivního programu. Jedná se o kvaziexperimentální studii s kontrolní skupinou uplatňující záměrný výběr účastníků výzkumu, tj. bez randomizace ve výběru účastníků. Prostřednictvím testu (u žáků 5. tříd ZŠ) a prvního (u žáků 7. tříd ZŠ) a druhého retestu (u žáků 9. tříd ZŠ) je srovnáván vliv preventivní intervence na experimentální skupinu. Toto hodnocení výsledků (výstupů) projektu (Kuipers, 1998; WHO, 2000) je provedeno prostřednictvím srovnání vývoje rizikových indikátorů na výběrovém souboru žáků základních škol Prahy 6, kde kontrolní skupinu tvoří školy nezapojené do komunitního programu o. s. Prev-Centrum a realizující pouze tzv. minimální preventivní program (MŠMT, 2000). Na tuto kvaziexperimentální část studie navazují substudie využívající kvalitativní metody. Jedná se o substudie provedené metodou ohniskových skupin s dětmi z experimentální i kontrolní skupiny v období mezi testem a 1. retestem a v období mezi 1. a 2. retestem, dále se jedná o substudie provedené metodou semistrukturovaných rozhovorů se školními metodiky prevence. V roce 2004 tak byl proveden přehled existujících způsobů hodnocení preventivních programů, který vyústil v přehled metod a přístupů k hodnocení primární prevence užívání návykových látek (Miovský et al., 2004a).

Výběrový soubor tvoří základní školy Prahy 6, které jsou zapojené do primárně preventivního programu. Kontrolní skupina je sestavena ze škol nezapojených do tohoto programu primární prevence (realizující pouze tzv. minimální preventivní program) a vybraných škol přiléhajících k hranicím Prahy 6. Do projektu se zapojilo celkem 25 škol z Prahy 6 a z přilehlých obvodů Prahy 6 s celkovým počtem 1 142 respondentů, žáků 7. tříd ZŠ.

První testování (test) bylo provedeno u žáků 5. tříd ZŠ již v roce 2003. Základním předpokladem vycházejícím z provedených studií na středoškolské populaci (Csémy et al., 2003; Miovský, Urbánek, 2001) bylo, že se všechny děti budou v tomto věku nacházet přibližně na stejné úrovni užívání návykových látek, tj. že mezi experimentální a kontrolní skupinou nebude žádný statisticky významný rozdíl. Z výsledků tohoto prvního testování vyplývá, že experimentální a kontrolní soubor se výrazně neliší a předpoklad, že se v 5. třídě budou děti nacházet před nástupem výraznějších projevů rizikového chování na přibližně stejné úrovni se potvrdil. Přesto byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi oběma soubory v případě celoživotní prevalence zkušenosti s tabákem, a to pouze u chlapců (Miovský, Šťastná, 2004; Miovský et al., 2004b).

Druhé testování (první retest) bylo provedeno v roce 2005 u stejného souboru žáků, kteří byli v době testování v 7. třídě ZŠ. Výsledky tohoto druhého testování budou srovnány s výsledky testu ve všech základních indikátorech. Cílem těchto analýz je srovnat experimentální a kontrolní soubor z hlediska míry užívání návykových látek, postojů a znalostí o návykových látkách a osobnostních charakteristik a zjistit případné rozdíly mezi oběma soubory a mezi prvním a druhým testováním. Doposud byla analyzována data týkající se užívání alkoholu. Celoživotní zkušenost s alkoholem udalo celkem 91,5 % žáků 7. tříd ZŠ, v posledním roce to bylo 76,8 % žáků a v posledním měsíci 44,1 % žáků. Většinou žáci pili pivo a víno, méně často destiláty. Pokud jde o srovnání experimentálního a kontrolního souboru, oba soubory se navzájem liší ve dvou indikátorech, jedná se o zkušenost s vínem během posledních 30 dnů a zkušenost s destiláty během posledních 30 dnů (Miovský et al., 2006).

V rámci kvalitativní části studie byla v roce 2003 metodou ohniskových skupin získána data týkající se názorů a postojů žáků základních škol k návykovým látkám a následně byla tato data v roce 2004 zpracována a analyzována (Miovský, Trapková 2004; Miovský et al., 2004c). V roce 2005 byla realizována substudie se školními metodiky prevence na základních školách. Tato substudie měla za cíl zmapovat situaci provádění preventivních programů na těchto školách. Tyto výsledky slouží jako podpůrná báze pro interpretaci výsledků prvního a druhého retestu, neboť celá studie stojí na předpokladu, že existuje průkazný rozdíl mezi efektem tzv. minimálního preventivního programu a programu komunitního. Ukazuje se však, že mezi školami existují velmi významné rozdíly v realizaci tzv. minimálního preventivního programu, které mohou významně zkreslit výsledek celé studie. Substudie se školními metodiky prevence má pomoci zpřesnit interpretaci a pomoci případně odhalit zdroje zkreslení (Miovská et al., 2005).

V rámci realizace projektu byly také připraveny a spuštěny samostatné internetové stránky www.evaluaceppp.cz věnované projektu. Tyto internetové stránky poskytují odborné i laické veřejnosti základní informace o projektu (cílová skupina, výzkumné metody, složení výzkumného týmu apod.) včetně průběžného zveřejňování výstupů jednotlivých fází projektu. Součástí těchto stránek jsou také významné dokumenty týkající se primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů. Internetové stránky www.evaluaceppp.cz budou v provozu po celou dobu trvání projektu a ještě 2 roky po jeho ukončení, tj. do roku 2009.

Literatura

Csémy, L., Sadílek, P., Sovinová, H. & Lejčková, P. (2003). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách – Česká republika, 2003. Přehled hlavních výsledků z let 1995, 1999 a 2003. Zpráva pro tisk. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Csémy, L., Sadílek, P., Sovinová, H. & Lejčková, P. (2003). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách – Česká republika, 2003. Přehled hlavních výsledků z let 1995, 1999 a 2003. Zpráva pro tisk. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Kuipers, H. (1998). Measuring outcomes: metodology, tudory and mediating variables. In: Baker, O., Mounteney, J., Neaman, R. (Eds.). Evaluation Drug Prevention in the European Union. Scientific Monograph Series, No. 2. Lisabon: EMCDDA, 73-80.

Miovská, L., Miovský, M. & Trapková, B. (2005). Situace v oblasti primární prevence užívání návykových látek z perspektivy školních metodiků prevence zapojených do výzkumné studie na Praze 6. Adiktologie č. 2/ Supplementum, ročník 5. Str. 295.

Miovský, M., Kubů, P. & Miovská, L. (2004a). Evaluace programů prevence užívání návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie č. 3, ročník 4. Str. 288-305.

Miovský, M., Miovská, L. & Trapková, B. (2006). Užívání alkoholu u dětí 5. a 7. tříd základních škol – výsledky kvaziexperimentální evaluační studie. Adiktologie č. 2, ročník 6. Str. 162 – 173.

Miovský, M., Miovská, L. & Trapková, B. (2004b). Projekt evaluace komunitního primárně-preventivního programu. Adiktologie č. 3, ročník 4. Str. 236-255.

Miovský, M., Miovská, L. & Trapková, B. (2004c). Názory a postoje k návykovým látkám žáků tříd ZŠ metodou ohniskových skupin. Adiktologie č. 3, ročník 4. Str. 306-319.

Miovský, M. & Šťastná, L. (2004). Stav užívání návykových látek u dětí 5. tříd ZŠ: výsledky testování v rámci evaluace preventivních programů. Adiktologie č. 3 Supplementum, ročník 4. Str. 408. Sborník z konference.

Miovský, M. & Trapková, B. (2004). Názory a postoje dětí na ZŠ k návykovým látkám metodou ohniskových skupin. Adiktologie č. 3 Supplementum, ročník 4. Str. 408. Sborník z konference.

Miovský, M. & Urbánek, T. (2001). NEAD 2000: Zprávy z projektu č. 1-31. Boskovice: Albert.

MŠMT (2000). Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Čj: 14514/2000 – 51. Praha: MŠMT.

WHO (2000). Evaluace výsledku. Workbook No. 7. WHO, UNDCP, EMCDDA. Zdroj: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/41/1/60.


Nahoru
*/ ?> Evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet