Výzkumné projekty

16.11.2009

Převod metodiky cílené krátké intervence PREVenture do ČR

Zveřejnil: | Poslední úprava: 16.11.2009

Pro srozumitelnější uvedení našeho návrhu do předpokládaného širšího kontextu celého procesu, zde uvádíme hrubý nástin kroků, které považujeme v rámci „fáze adaptace studentských příruček na základě informací od cílové skupiny žáků“ za důležité. Tento výčet nemusí být úplný ani definitivní, jeho funkce je spíše orientační.

Navrhované a postupně realizované kroky procesu:

A. Převod screeningové metody SURPS a tvorba českých norem

Vzhledem k tomu, že metoda krátké intervence Preventure je založená na inventáři Substance Use Risk Profile Scale (dále jen SURPS), bylo důležité získat nejprve překlad této screeningové metody a dále pak přehled o rozložení výsledků jednotlivých škál v populaci českých žáků a studentů. Díky PhDr. Martinovi Dolejšovi máme na konci roku 2009 k dispozici hodnoty normového souboru, který nám bude sloužit jako měřítko pro výběr cílových skupin pro cílenou preventivní intervenci.

B. Překlady a korektury všech materiálů Preventure

Profesionální překlad materiálů metodiky Preventure z anglického do českého jazyka byl nezbytným prvním krokem. Tyto překlady (zejména překlady 4 studentských příruček Preventure a 4 manuálů pro facilitátory) prošly již i prvním kolem odborných korektur. Definitivně bude tento bod dokončen u všech příruček až po začlenění případných úprav po pilotním ověřování. Změny obsahové stránky textů jsme omezili víceméně pouze na změnu anglických jmen. Oproti tomu jádro a skladba příběhů, které v originální verzi Preventure vznikaly na základě dlouhodobého výzkumu autorů metodiky a pomocí kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů, tj. z komentářů a konkrétních zkušeností cílových skupin, zůstanou zachovány tak, jak jsou.

C. Grafická úprava studentských příruček metodiky Preventure

Na základě odborné diskuze týmu realizátorů, přizvaných odborníků a supervizorů byla navržena i grafická úprava přeložených příruček pro české žáky a studenty. Vizuální stránka (obrázky, grafický styl, rozložení na stránce, formát, sazba atp.) je důležitá proto, aby příručky studentů byly přijatelné jako autentické pro náš kulturní kontext, aby svým stylem nepřipomínaly spíše učebnice anglického jazyka. Je pravděpodobné, že v příbězích i u kreseb se bude měnit zejména kulturní kontext jako je například specifická móda, v ČR atypické stavby (mrakodrapy), nápisy, auta (policejní, školní autobus), specifické obličeje atp. Změny jsou dle našeho názoru možné i v uspořádání a v podobě grafických a textových prvků. Domníváme se, že materiály by na mládež měli působit moderně a atraktivně. V každém případě bude potřeba pilotní verze příruček (barevných prototypů českých verzí). Příručky jsou pro cílovou mládež v tomto přístupu a při skupinové práci nenahraditelné.

D. Ohniskové skupiny s cílovými skupinami žáků

Tento krok má za cíl ověřit vhodnost grafických adaptací a bude proveden partnerským týmem na katedře psychologie FF UP v Olomouci (Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.). Vzhledem k rozsáhlosti posuzovaného materiálu se domníváme, že v tomto kroku bude nutné realizovat hned několik ohniskových skupin. Tyto ohniskové skupiny se mohou lišit zejména způsobem výběru členů cílových skupin, který bude v tomto případě účelový a nemusí se opírat o výsledky SUPRS. Kromě obecné populace budou provedeny ohniskové skupiny s cílovými skupinami z minorit. Výběrovým kritériem bude věk a příslušnost k etnické menšině. Budeme se též snažit získat pro spolupráci i mládež, která je svým způsobem ohrožena rizikovým chováním, konkrétně v tomto případě budeme spolupracovat například s nízkoprahovým klubem pro děti a mládež. Ohniskové skupiny se členy minorit se budou věnovat spíše etnickým specifikám, celkovému posouzení atraktivity materiálů či srozumitelnosti příběhů.

E. Proškolení trenéru v metodice Preventure

Tento krok bude v úvodu veden partnery z Velké Británie z týmu kolem Dr. Patricie J. Conrod. Bude tak proškolena první skupina lektorů. Návazně se v ČR proškolí širší skupina lektorů (facilitátorů), kteří se zapojí do pilotní fáze a dále pak i do fáze ověřování efektivity. Na školení a celkově odbornost lektorů bude vhledem k spíše terapeutickému charakteru intervencí kladen velký důraz.

F. Pilotní realizace preventivních sezení

Půjde o vlastní realizaci cílených krátkých preventivních intervencí na vybraných školách pomocí proškolených lektorů. Na spolupracujících školách provedeme kompletní protestování pomocí metody SURPS. Z výsledků zjistíme, kteří žáci mají zvýšené hodnoty v jednotlivých škálách Inventáře a ty požádáme (resp. též jejich rodiče) o spolupráci na ohniskových skupinách. Budou pořizovány a analyzovány audio záznamy rozhovorů s facilitátory a video záznamy z pilotních intervencí. Na jejich základě by se obdobně jako v úvodních krocích udělaly změny příruček pro facilitátory. Budou tedy více zaměřeny na stránku metodickou. Formulována budou doporučení pro správné vedení preventivních sezení i pro vzdělávání budoucích facilitátorů.

G. Pilotní realizace preventivních sezení s minoritami

Půjde o realizaci cílených krátkých preventivních intervencí s romskými žáky popřípadě i jinými minoritami (např. Vietnamci) na vybraných školách pomocí zkušených a proškolených lektorů. Tento krok zjišťuje, zda je potřeba adaptace metodiky Preventure při práci s menšinami (zejména romskými). Převod se v první řadě soustředí na celkovou populaci žáků (majorita i minority dohromady) bez umělé selekce. Tím dosáhneme modifikace pro české socio-kulturní prostředí a zároveň její ověření v přirozeném kontextu českého školství tak, jak se v současné době nachází. Teprve poté je podle našeho mínění možné přikročit k ověřování specifik pro minority (Romy) a k případným modifikacím pro selektivní prevenci při práci s těmito skupinami žáků.

H. Kvazi-experimentální ověření účinnosti krátké cílené intervence Preventure

Půjde o ověření účinnosti této formy cíleného preventivního programu. Je možné využít bohaté zkušenosti z obdobných projektů (např. EUDap 2), které Centrum Adiktologie má. Tento krok je důležitý pro splnění základního požadavku, který je dnes na preventivní intervence kladen, a tím je výzkumem podložená efektivita. Zároveň ho však nelze provést dříve, než bude hotová definitivní standardní verze intervence pro ČR.

Tento text vznikl v rámci projektu, který je financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Číslo subprojektu: A/CZ0046/1/0006.

Vypracovali:
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Mgr. Lenka Šťastná

Centrum Adiktologie 1.LF UK v Praze a
Katedra psychologie FF UP Olomouc
11/2009

 


Nahoru
*/ ?> Převod metodiky cílené krátké intervence PREVenture do ČR Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet