Výzkumné projekty

14.05.2014

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.05.2014

ADHD u dospělých osob má závažné důsledky pro oblast některých psychických funkcí (především (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), což má mj. efekt na tzv. životní dovednosti (dovednosti sebeovlivnění a sociální dovednosti). ADHD je jednou z frekventovaných a závažných komorbidit u osob závislých na návykových látkách a doposud se málo zkoumaly širší psychologické konsekvence tohoto fenoménu. Pro úspěšnou léčbu a zvládnutí jakéhokoli terapeutického programu představuje ADHD komplikující faktor mj. snižující schopnost adaptovat se na léčebný program a zvládnout nároky spojené s jeho úspěšným absolvováním a odpovídajícím způsobem z něj profitovat.

Řešitel

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Zadavatel

GAČR

Číslo projektu

GAČR 14-07822S

Doba řešení

1.1. 2014 – 31.12. 2016

Anotace

Obecně tak ADHD může stát za různými psychickými komplikacemi, vyšším procentem předčasného ukončení léčby a celkově horším výsledkem léčby a její horší prognózou. Cílem projektu je (1) prověřit možnosti a přesnost dostupných psychodiagnostických nástrojů pro stanovení ADHD a (2) ověřit, jak specifický vliv má diagnóza ADHD u klientů TK na psychickou nezdolnost, zvládání stresu, emoční labilitu a další intrapsychické a sociální dovednosti. Prostřednictvím kvaziexperimentální studie provedeme komplexní psychologické vyšetření u 170 klientů TK v ČR (cca 50 % základního souboru), zapojených do projektu. Všichni klienti budou vyšetřeni při nástupu do léčby. Testová baterie je složena z nástrojů specificky pro diagnostiku ADHD, dále k zachycení dalších případných poruch či onemocnění (komplexní klinicko-psychologické vyšetření) a dotazníku ke sledování životní spokojenosti. Po provedení diagnostické části budou respondenti rozděleni do 2 skupin – s diagnózou ADHD (soubor A) a bez ní (soubor B). V průběhu celé léčby tak budou posuzování různými škálami (jak nástroje pro sebeposuzování, tak posuzováním personálem TK) a bude sledován výskyt projevů, specificky spojených s ADHD. Budeme testovat, zda se u souboru A opravdu zvýšeně objevují předpokládané projevy a komplikace oproti souboru B a zda tyto komplikace mají skutečně negativní vliv na adaptaci a zvládání celého léčebného programu. V případě úspěšného provedení studie budeme mít ověřeny a vybrány nejvhodnější nástroje pro diagnostiku ADHD u těchto klientů a ověřenu hypotézu, že opravdu je tato porucha spojena s horšími výsledky v léčbě. To pak efektivně umožní navrhnout následnou randomizovanou studii testující speciální tréninkovou terapeutickou intervenci kompenzující deficity spojené s ADHD a zvyšující tak kvalitu života a zlepšující zasažené psychické funkce. Realizace navrhovaného projektu zaměřujícího se na psychodiagnostiku ADHD by v budoucnu umožnila lépe pochopit dopad diagnózy ADHD na psychické funkce a vývoj komplexního rehabilitačního programu kompenzujícího uvedené psychické deficity, díky čemuž by mohlo dojít k významnému zvýšení efektivity léčby a kvality života klientů v terapeutických komunitách.

Kontakt

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

mmiovsky(@)adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet