Vzdělávací projekty

11.04.2012

Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 11.04.2012

Článek podává ucelenou informaci o akreditačním kvalifikačním kurzu adiktolog, který je realizován na 1. LF UK v Praze. Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog jehož poskytovatelem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví probíhá v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v grantu adaptabilita a konkurence schopnost. Projekt je zaměřen na prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech.

Řešitel

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Číslo projektu

CZ.1.04/1.1.00/46.00001

Doba řešení

2. 12. 2011 - 30. 4. 2013

Anotace

Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog realizuje Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Jedná se o tříleté studium, zabezpečené formou kontaktní i distanční výuky, jejímž cílem je získání teoretických poznatků v oborech stanovených minimálními požadavky na studijní programy a následná aplikace a upevnění praktických dovedností při práci na odborném pracovišti. Kapacitně je kurz určen pro 20 osob.

Ve výuce jsou aplikovány aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších dovedností. Volba jednotlivých metod je plně v kompetenci vyučujících. Během studia jsou respektovány specifické aspekty vzdělávání dospělých.

Kurz probíhá současně s kombinovanou formou bakalářského studia oboru adiktologie.

Kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické zkoušky, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce a kazuistiky a z praktické zkoušky. Závěrečná zkouška proběhne v lednu 2013.

Po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou bude absolvent připraven k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie (prevence a léčba závislostí).

Účastník kurzu se uplatní ve všech typech drogových služeb, zejména v preventivně výchovných zařízeních a organizacích, všech typech ambulantních drogových služeb (ordinace, poradny, stacionáře, substituční programy), v lůžkových zařízeních (psychiatrické kliniky a léčebny, terapeutické komunity, zařízení následné péče) a dále v zařízeních určených pro poskytování nízkoprahových služeb (streetwork, K - centrum). Uplatnění účastníci najdou rovněž ve školách a školských zařízeních, státní správě a specializovaných oblastech jako je vězeňství, policie a armáda.

Kontakt

Koordinátor a garant kurzu:

Jaroslav Šejvl

sejvl (zavináč) adiktologie.cz

Telefon: 224 96 5101


Nahoru
Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet