Rozvojové projekty

15.08.2007

Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 15.08.2007

Článek stručně seznamuje čtenáře s projektem realizovaným na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá vzděláváním pracovníků prevence sociálně patologických jevů v Olomouckém kraji. Cílovou skupinou těchto pracovníků prevence jsou děti a mládež.

Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Charvát
Řešitelské pracoviště: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Název: Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji

Číslo projektu: reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042
Doba realizace: 2005 – 2007

Partner: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Řešitelé projektu za partnera:doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Jaroslav Šejvl
Abstrakt projektu:
„A nebo“
- Název vyjadřuje otevřenost tohoto vzdělávacího kurzu vůči potřebám a zkušenostem frekventantů, má ukázat alternativy a možnosti, které se nabízejí pro práci s dětmi a studenty při prevenci toho, co nazýváme sociálně patologické jevy.

O co se jedná? V čem je tento projekt nový? Zaměření kurzu je prožitkové a nácvikové. Věříme, že to, co je opravdu potřeba, je vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a motivaci k činnostem, které nejsou vůbec jednoduché přesto velmi potřebné. Každá skupina bude mít kolem 25 účastníků, což zhruba odpovídá klasickému třídnímu kolektivu.


Cíle projektu můžeme rozdělit na:

  • Cíle týkající se účastníků kurzu:

1) Účastník získá praktické dovednosti a sebedůvěru pro práci ve skupině i při individuálním sezení. Víme, že pedagogové pracují s dětmi každodenně, že se spíše bude jednat například o prohlubování komunikačních dovedností, nácvik problémových momentů či o vybavení technikami vhodnými pro žáky. Veškeré aktivity si pedagogové sami zažijí a vyzkouší v bezpečném prostředí. Každá skupina bude mít cca 25 účastníků, což zhruba odpovídá klasickému třídnímu kolektivu.

2) Chceme s účastníky objevovat nejvhodnější a nejefektivnější metody, jak nalézt a identifikovat ty žáky či studenty, kteří jsou v daném čase a v daném prostředí na škole nejohroženější (ať už se jedná o drogy, šikanu, agresivitu, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, problematiku začleňování minoritních skupin nebo jiné vážné problémy).

3) Chceme účastníkům pomoci rozlišit, jaký problém mohou dobře zvládnout sami, a s čím je naopak dobré se obrátit na specializovaná pracoviště a odborníky.

4) Myslíme si, že účastník může rozvíjet a zakládat týmovou spolupráci při řešení konkrétních problematických případů na škole kde působí. Týmem myslíme třídního učitele, metodika, výchovného poradce, speciálního pedagoga, rodiče, lékaře, kurátora, případně jiného odborníka. Chceme podporovat práci v týmu.

5) Účastníkům nabízíme odbornou pomoc a konzultační zázemí. Chceme účastníkům pomoci i v prosazování některých změn nutných pro jejich práci na škole.

  • Cíle týkající se projektu:

1) Návrh, realizace a editorská činnost webových stránek projektu. Úkolem webmastera zodpovědného za tuto oblast, bude navrhnout, realizovat a redakčně řídit internetový informační webový portálu projektu, který bude základním zdrojem informací i prostředkem komunikace pro cílové skupiny.

2) Proškolování cílové skupiny – lektorská činnost. Vlastní lektorská činnost bude zajišťována kmenovými lektory projektu a externími pracovníky. Máme v plánu ji koncipovat jako workshopy či skupiny osobnostního rozvoje. Každý den kurzu je nutné obsadit minimálně dvěma lektory.

3) Získávání zpětné vazby od cílové skupiny a tvorba výzkumných podnětů. Zpětná vazba bude od cílové skupiny získávána ústní formou i pomocí krátkých dotazníku na konci každého dvoudenního bloku. Zajímavé a podnětné výstupy těchto skupin budou prezentovány i na připravované konferenci. K tomuto bodu náleží i vyvíjení aktivit ve směru navrhování výzkumné činnosti akademických pracovišť univerzity (např. zadávání témat diplomových prací, motivování k výzkumné činnost doktorandů, atp.).

4) Síťování zainteresovaných subjektů a koordinace spolupráce. Cílem je výměna kontaktů a zkušeností. Při respektování regionálních zvláštností se nám jako nejvýhodnější jeví spolupráce Univerzity Palackého a Krajské Pedagogicko-psychologické poradny.

5) Odborná poradenská, konzultační a publikační činnost pro cílové skupiny. Jedná se hlavně o komunikaci s cílovými skupinami pro zabezpečení dostupného informačního servisu pro frekventanty a zájemce o kurz minimálně po celou dobu od rozeslání prvních nabídek (podzim 2005). Její součástí je především zavádění prvku supervize v rámci kurzu a nabídka supervizní a konzultační podpory pro absolventy kurzu i po jeho ukončení.

6) Tvorba studijních modulových textů a zajištění jejich tisku, vytvoření audiovizuálního materiálu. Texty a materiály by měly mít podobu odborných metodik pro potřeby cílové populace, a jako takové budou muset vznikat převážně na základě zkušeností a připomínek cílové populace. Konečným úkolem bude distribuce těchto textů a materiálů na příslušná pracoviště pro potřeby cílové populace a jejich používání v rámci výcviku.

7) Příprava a uskutečnění konference, tisk sborníku. Uskutečnění konference je důležité pro prezentaci výsledků naší činnosti a jejích výstupů, pro předávání pozitivních i negativních zkušeností ostatním zájemcům o problematiku zkvalitňování dalšího vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů na vysokých školách. Co se týká vydání sborníku z konference, bude potřeba hlavně cílená komunikace s autory, odborný dohled nad kvalitou příspěvku, editorská činnost, zajištění tisku a distribuce samotných publikací.

8) Snaha o akreditaci projektu. Cílem je vytvoření bakalářského akreditovaného studijního programu pro školní metodiky prevence. Na akreditaci se budou spolupodílet FF UP, PdF UP a Centrum celoživotního vzdělávaní UP.

Abstrakt projektové části partnera:
Hlavní rolí partnera je externí evaluace projektu. Tato externí evaluace má však obě základní složky plnící rozdílné funkce jak z hlediska jednotlivých subjektů realizujících projekt, tak z hlediska cílových skupin. První složkou je externí formativní evaluace. Jejím hlavní cílem, je popisovat a analyzovat (za použití struktury obecného rámce SWOT analýzy) v průběhu projektu pro každou fázi její silné a slabé stránky, spolu s příležitostmi a hrozbami. Smyslem je poskytnout nezávislou zpětnou vazbu, z níž se jednotlivé realizující subjekty mohou dozvědět informace sloužící ke zvýšení kvality realizovaných aktivit a současně minimalizovat jejich případný negativní dopad. Tato složka aktivit tak současně plní konzultační funkci, tedy situaci, kdy partner bude spolu se všemi dalšími realizujícími subjekty aktivně hledat možnosti, jak zjištěné problémy a nedostatky řešit a navrhovat účinná opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů a naopak maximalizaci žádoucího dopadu na cílové skupiny. Druhou složkou je externí normativní evaluace. Tato složka aktivit v projektu plní kontrolní funkci. Jejím smyslem je vytvořit mechanismy, jak hlavnímu realizátorovi zprostředkovat základní informace týkající se kvalitativních a kvantitativních znaků plnění dílčích úkolů jak jeho samotného, tak všech jeho partnerů, tak všech jeho partnerů a dodavatelů. Tato forma evaluace je personálně oddělena od evaluace formativní. Obě složky (formativní a normativní externí evaluace) zasahují všechny tři klíčové aktivity zajišťované partnerem a zahrnují tedy jak fázi evaluace procesu, tak výsledku.Nahoru
*/ ?> Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet