Rozvojové projekty

01.04.2009

NOVINKA: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Zveřejnil: prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D. | Poslední úprava: 01.04.2009

Adiktologie je samostatný vědní obor vycházející z multidisciplinárního přístupu a jheo studium je rozvíjeno v ČR jako dnes již samostatný klinický zdravotnický nelékařský obor. Zabývá se studiem a tvorbou výzkumem ověřených opatření a intervencí k předcházení, minimalizaci a/nebo eliminaci různých forem rizikového chování, jež mohou potenciálně vést k vytvoření závislosti. Až doposud byl tento obor vyučován pouze v pregraduální podobě v rámci bakalářského studia, které bylo zahájeno v roce 2005. V jeho rámci jsou připravováni odborníci pro práci v oblastech prevence, minimalizace rizik a/nebo léčby uživatelů návykových látek a trpících v důsledku různých forem závislého chování. Bakalářská forma studia však stimulovala poptávku po magisterské formě tohoto typu vzdělávání, která by prohloubila a rozšířila poznatky získané v rámci bakalářské formy studia a současně se vykrystalizovala jasná potřeba dát celému oboru jasnou vizi a perspektivu, které nemohla být v žádném případě naplněna na bakalářské úrovni – přestože právě touto úrovní dala naše země nový směr úvahy o budoucnosti celé oblasti i v evropském kontextu. Nicméně nyní se jednoznačně potvrdila nutnost jít dále a dokončit systém pregraduální výuky tak, jak je tomu obvyklé např. ve Velké Británii a dalších zemích. Magisterská úroveň je bezpodmínečně nutná nejen z hlediska dalšího rozvoje klinické roviny, ale také roviny vědy a výzkumu.

Proto byl v lednu 2009 započat projekt „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430), kterého cílem je vybudovat kvalitní zázemí pro výuku, vzdělávaní a výzkum v oboru adiktologie na magisterské úrovni. Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Rozpočtu hlavního města Praha. Výstupem projektu je vybudování konkurenceschopného a rozvíjejícího se zázemí pro výuku, vědu a výzkum v oboru adiktologie na magisterské úrovni, která doposud v České republice neexistuje. V období 2009 až 2010 bude vypracována koncepce magisterského studia adiktologie.

Rozvíjí se spolupráce s domácími a zahraničními partnery ve výzkumu závislostí a dalším vzdělávaní, bude vybudováno mezioborové výzkumné oddělení. Absolvent získá vzdělání a schopnost komunikovat s lidmi s medicínským, psychologickým, sociálním, ekonomickým, či právnickým vzděláním. Absolventi budou schopni naplánovat, provést a zanalyzovat kvantitativní či kvalitativní výzkumnou studii především díky zapojení se do vědecké činnosti během studia. Studenti si již během studia budou schopni najít vyhovující zaměstnání, získat kontakty a celkový přehled o pracovních možnostech u nás i v zahraničí díky celé řadě odborných stáží, praxí a projektů. V jednom ročníku magisterského studia bude studovat 35 studentů, kteří se budou interaktivně podílet na výzkumné činnosti.

 


Nahoru
*/ ?> NOVINKA: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet