Rozvojové projekty

27.04.2009

Projekt OP Praha Adaptabilita - Další vzdělávání adiktologů

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Grohmannová | Poslední úprava: 27.04.2009

Projekt s názvem Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu je realizován v rámci operačního programu Adaptabilita Praha, a to v období od 01/01/2009 do 30/06/2011. Cílem projektu je posílit odborné kompetence týmu výzkumných pracovníků Centra adiktologie prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj vědeckovýzkumné činnosti a jazykových schopností.

Projekt navazuje na vybrané aktivity projektů JPD3 „Centrum adiktologie“ a „Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie“ realizovaných v období 2005-2007. Cílovou skupinou projektu je čtrnáctičlenný multidisciplinární tým vědeckovýzkumných pracovníků Centra adiktologie. Projekt si klade za cíl posílení odborných kompetencí týmu výzkumných pracovníků v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a současně zvýšení jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu. Prostředkem k dosažení výše uvedených cílů jsou vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti mezioborového výzkumu adiktologie a zdokonalení jazykových schopností. Vzdělávací aktivity budou probíhat individuálně i skupinově. Důraz je kladen především na dlouhodobé vzdělávací kursy a zahraniční odborné stáže. Hlavními výstupy projektu jsou (1) know-how v podobě nabytých znalostí a dovedností, a (2) kvalitní studijní zdroje a (3) významný posun v jazykových schopnostech. Realizace projektu je výsledkem spolupráce žadatele s externími dodavateli.

Základním cílem projektu je posílení odborných kompetencí cílové skupiny v oblasti vědecko výzkumné činnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu. Prostřednictvím plánovaných aktivit usilujeme o prohloubení teoretických znalostí pracovníku a nabytí praktických dovedností, které poté využijí při realizaci mezioborového výzkumu problematiky závislého chování. Spolupráce se zahraničními institucemi představuje prostředek k získání know-how v oblasti adiktologického výzkumu. Realizací projektu budou dosaženy následující specifické cíle: (1) zvýšení kompetencí v realizaci vědeckovýzkumné činnosti, (2) zvýšení kvality vlastní publikační činnosti, (3) zvýšení dostupnosti kvalitních studijních zdrojů, (4) významný posun v jazykových schopnostech a (5) navázání úzké spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi. Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích aktivit rozdělených do dvou komponent. První komponentu tvoří odborné stáže v zahraničí doplněné možností účasti na vybraných odborných konferencích, sympóziích, přednáškách, krátkodobých kurzech apod. Výběr konkrétních destinací je dán odbornou profilací pracoviště a jednotlivých členů týmu. Druhou komponentu představují vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jazykových schopností a dovedností. Jedná se o skupinovou výuku anglického jazyka a současně intenzivní jazykový kurz v zahraničí určený klíčovým pracovníkům pro budování mezinárodní spolupráce.

 

V příloze článku jsou uveřejněny zprávy z proběhlých zahraničních cest pracovníků CA, kteří byli podpořeni v rámci projektu OPPA-Další vzdělávání adiktologů.


Nahoru