Rozvojové projekty

23.11.2009

Magisterský studijní program adiktologie již od školního roku 2010/2011

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 23.11.2009

Ve školním roce 2010/2011 bude na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze poprvé zahájeno denní a kombinované studium adiktologie na magisterské úrovni.

Adiktologie se v České republice vyučuje v denní a kombinované bakalářské formě od roku 2005. Magisterské studium, jakožto dvouleté studium navazující na bakalářskou formu, poskytne studentům rozšířené a prohloubené vzdělání v oblastech prevence, léčby a následní péče o uživatele drog a současně zásadním způsobem rozvine především dvě samostatné studijní linie představované koncepty duševního zdraví (mental health) a veřejného zdraví (public health). Studium adiktologie, jakožto interdisciplinárního oboru, poskytne na magisterské úrovni taktéž integrované teoretické a praktické poznatky z mnoha oborů jako jsou medicína, psychologie, sociologie, sociální práce, právo, politologie, kriminologie, nebo ekonomie.

Významnou součástí magisterského studia bude intenzivní vědecko-výzkumná činnost v oblastech souvisejících s užíváním a závislostí na psychoaktivních látkách s možností zapojení studentů do množstva domácích i mezinárodních projektů.

Lektorský tým oboru adiktologie tvoří přední odborníci s rozsáhlou domácí i zahraniční zkušeností, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na vzniku a rozvoji sítě nových služeb pro uživatele návykových látek.

Požadavky pro přijetí

Magisterský obor adiktologie je vytvořen tak, aby byl maximálně flexibilní z hlediska šíře různých oborů, které mají vystudované zájemci vystudované.

Proto ke studiu může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářské studium adiktologie, případně absolvent jiného adekvátního minimálně bakalářského studijního programu na jiné VŠ, spolu s úspěšným absolvováním kvalifikačního kurzu pro obor adiktologie akreditovaného u MZ.

Uchazeč musí úspěšně splnit podmínky přijímacího řízení včetně složení znalostního testu v oboru adiktologie v rozsahu, který odpovídá náplni oboru přednášeného v rámci Bc. výuky.

Přijímací zkoušky probíhají v písemné a následně ústní formě.

V ústní části přijímacího řízení jsou kromě výsledků písemného testu zohledněny požadavky na vypracování práce týkající se oboru či jiný způsob prokázání motivace (dobrovolnická pomoc atd.) a vlastní doložené zkušenost s pomocí v oboru (např. dobrovolnická pomoc, stáž v zařízení atd.).

Další požadavky a podrobnější informace o přijímacích zkouškách bude možné najít na stránkách www.adiktologie.cz.

Uplatnění absolventů

V roce 2008 byla profese adiktologa zařazena mezi nelékařská zdravotnická povolání, a to novelou zákona č.96/2004 Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Absolventi najdou pracovní uplatnění v širokém spektru profesí a institucí, které se zabývají problematikou užívání návykových látek,  léčbou nebo následní péčí o drogově závislé a uživatele drog, primární prevencí (školství, MŠ ČR, MZ ČR, soukromé organizace s protidrogovou politikou, a.j.), tvorbou a realizací drogové politiky na vládní úrovni, neboli výzkumem v oblasti návykových látek v českých a zahraničních institucích.

Podrobnější informace o studiu můžete získat na adrese: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN, 1. Lékařská fakulta UK v Praze, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha , tel: 224 965 035, e-mail: info@adiktologie.cz

Další informace o magisterském studiu adiktologie

Podrobnější informace o studiu můžete získat na adrese: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN, 1. Lékařská fakulta UK v Praze, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha , tel: 224 965 035, e-mail: info@adiktologie.cz, www.adiktologie.cz.

Rozvoj magisterského studia adiktologie je podpořen v rámci projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Praha.


Nahoru
*/ ?> Magisterský studijní program adiktologie již od školního roku 2010/2011 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet