Rozvojové projekty

01.05.2010

Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 01.05.2010

Cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci vzdělávání v oboru adiktologie ve spolupráci mezi Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lf UK a VFN Univerzity Karlovy a IB Euro-Caucasian University v Tbilisi. V rámci projektu budou identifikovány vzdělávací potřeby a systémové možnosti ro obor adiktologie v Gruzii. V létě 2010 bude realizována letní škola adiktologie pro gruzínské partnery.

Grantová podpora: MŠMT, grant č. 610-09-237770

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.

Řešitelský tým: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, PhDr. Matúš Šúcha, PhD., Mgr. Barbara Janíková, Prof. Uli Rothfuss, MUDr. David Otiashvili

1. lékařská fakulta již několik let rozvíjí spolupráci s partnerskými pracovišti v Gruzii. Součástí této spolupráce doposud byla snaha o rozběhnutí společných výzkumných projektů a umožnění Ph.D. studia úrovni v Praze. V rámci této spolupráce se začala rozvíjet kontinuální diskuse o jejím možném prohloubení a posílení vzdělávací a vědecko-výzkumné kapacity v Gruzii zejména ve vybraných společensky nejvíce naléhavých oborech, jako je duševní a veřejné zdraví s důrazem na adiktologii (když závislosti na nelegálních látkách představují t.č. jednu z nejpalčivějších veřejnozdravotních výzev zemí Jižního Kavkazu) a na využití neinfekční epidemiologie a plánování intervencí založených na vědeckých poznatcích. Za pomoci dlouhodobého partnera Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze, Addiction Research Center (ARC) se sídlem v Tbilisi, byla dohodnuta spolupráce na projektu s universitou „IB Euro-Caucasian University“ (http://www.ibeku-tbilisi.edu.ge/).

Gruzie zažila po kolapsu sovětského impéria turbulentní politický a ekonomický vývoj, jenž se odrazil mj. v dosud bezprecedentním vzestupu konzumace nealkoholových psychotropních látek, prevalenci závislosti na nich v populaci a dalších souvisejících negativních zdravotních a sociálních dopadů typu krevně přenosných virových nemocí (HIV a virové hepatitidy), smrtelných předávkování, rozpadu tradičních rodinných vazeb, zvýšené kriminality atd. Na tuto situaci nebyly a nejsou postsovětské státy připraveny; v oblasti léčby přežívá rigidní postsovětský systém „narkologie,“ založený v zásadě jen na mechanicky opakovaných krátkodobých detoxifikacích a zcela pomíjející psychosociální a spirituální prvky závislostí a abusu psychotropních látek.

V oblasti monitorování situace v této oblasti a plánování intervencí založených na důkazech je situace v Gruzii rovněž víceméně totožná s ostatními zeměmi bývalého Sovětského svazu: v oblasti intervencí je důraz kladen na trestní represi a veřejnozdravotní prvek je přítomen spíše rétoricky – v Gruzii (ani jinde v bývalém SSSR) neexistuje specializovaný program vzdělávání v dané oblasti, který by stavěl na současných principech a moderních vědeckých poznatcích.

Cíle projektu:

(i) Provedení analýzy potřeb v oblasti vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech veřejného zdraví, duševního zdraví, epidemiologie a adiktologie v Gruzii s cílem stanovit priority dlouhodobé spolupráce a především provést její detailní SWOT analýzu, jako výchozí zdroj pro další krok.

(ii) Formulace krátkodobé a střednědobé koncepce spolupráce v oblasti vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v dotčených zdravotnických oborech s důrazem na oblast užívání návykových látek a jeho dopadů a to včetně perspektivy dopadů na evropskou imigrační politiku a rizika spojená s ilegální migrací a veřejno-zdravotními riziky nejen v Gruzii, ale i v cílových zemích migrace.

(iii) Společná realizace Letní školy adiktologie adiktologie, duševního a veřejného zdraví pro studenty z Gruzie, případně dalších jihokavkazských států.

(iv) Vyhodnocení zkušeností při realizaci letní školy adiktologie (standardní evaluací procesu a výsledku) a zapracování výsledků tohoto hodnocení do návrhu koncepce.

(v) Vypracování budoucího řešení financování tohoto typu spolupráce a zahájení jednání s potenciálními donory.

(vi) Vypracování návrhu konkrétního projektu navazujícího na dosažené výsledky a rozvíjejícího některou z dotčených oblastí již v rámci samostatného programu.


Nahoru
*/ ?> Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet