Rozvojové projekty

25.10.2017

Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 25.10.2017

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP. Obecným cílem projektu je inovovat doktorský studijní program adiktologie v oblasti vědy a výzkumu, tj. kontinuálně zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence studentů a posílit kapacity akademických pracovníků ve schopnostech vést a odborně připravovat studenty v oblasti špičkové vědy. Dílčími cíli projektu jsou v návaznosti na stávající i chystané změny v bakalářských i  magisterských studijních programech oboru připravit odpovídající podmínky pro zahájení špičkové vědecko-výzkumné práce (na úrovni aplikovaného i základního výzkumu) zejména v  oblastech elektronického zdraví (eHealth a mHealth aplikací), diagnostiky a evaluace, výzkumu rehabilitace kognitivních dovedností, a v oblasti inovativních preventivních intervencí (neuroprevence a elektronická prevence).

Řešitel

Řešitel projektu: Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

Doba řešení

1.9.2017 - 30.9.2022

Anotace

Popis projektu: Obor adiktologie prochází dynamickým vývojem a Ph.D. studijní program oboru adiktologie progresivně reaguje na trendy v mezinárodním výzkumu a postgraduálním vzdělávání budoucích vědecko-výzkumných kapacit. Modernizace Ph.D. programu pro oblast adiktologie vede k hlubšímu a žádoucímu propojení výuky a medicínského a psychosociálního výzkumu, ke zlepšení kvality výzkumné činnosti, která bude v oblasti aplikovaného výzkumu posilovat Národní strategii protidrogové politiky. Obecným cílem projektu je inovovat doktorský studijní program adiktologie v oblasti vědy a výzkumu, tj. kontinuálně zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence studentů a posílit kapacity akademických pracovníků ve schopnostech vést a odborně připravovat studenty v oblasti špičkové vědy. Dílčími cíli projektu jsou v návaznosti na stávající i chystané změny v bakalářských i  magisterských studijních programech oboru připravit odpovídající podmínky pro zahájení špičkové vědecko-výzkumné práce (na úrovni aplikovaného i základního výzkumu) zejména v  oblastech elektronického zdraví (eHealth a mHealth aplikací), diagnostiky a evaluace, výzkumu rehabilitace kognitivních dovedností, a v oblasti inovativních preventivních intervencí (neuroprevence a elektronická prevence). Projektové aktivity cílí na zvyšování kompetencí tak, aby získaná data byla analyzována dle inovativních (např. modelování efektů) postupů a aplikací. Ke klíčovým kompetencím studentů Ph.D. programu patří publikační dovednosti.  Doktorand musí vedle vědecko-výzkumné činnosti resultující v disertační práci prokázat schopnost komunikovat výsledky své práce v rámci odborné obce. Pro naplnění hlavního cíle projektu - špičkové vědecké práce - jsou publikační dovednosti naprosto klíčové.

Implementace předkládaného projektu na doktorské úrovni studia umožní zásadním způsobem vyřešit problém, jak pro tuto tematickou oblast vychovat odborné pracovníky s vysokou erudicí a dílčími specializacemi, kteří se budou dané problematice dlouhodobě věnovat a budou realizovat výzkumné projekty konkurenceschopné v  mezinárodním měřítku. Z hlediska preventivní a léčebné péče výsledky výzkumné činnosti povedou k dalšímu zlepšování kvality a efektivity poskytovaných služeb dotčeným cílovým skupinám, ale také úrovně a konkurenceschopnosti české vědy. Námi koncipovaná inovace rovněž řeší velkou část požadavků a úkolů v oblasti vzdělávání a výzkumu vyplývajících z  Koncepce vědy a výzkumu (Miovský, 2014). Forma studia, která bude v rámci inovovaného Ph.D. programu studentům umožněna, je plně v souladu s Boloňskou deklarací (1999) a  s Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha MŠMT, str. 90).

Kontakt

Kontakt – manažer projektu: Mgr. Tereza Jovbaková, e-mail: tereza.jovbakova@lf1.cuni.cz

 


Nahoru
*/ ?> Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet