2009 / 1

15.04.2009

Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.04.2009

Citace
JURYSTOVÁ, L., GABRHELÍK, R., MIOVSKÝ, M.
Klíčová slova

PROGRAM UNPLUGGED – ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – IMPLEMENTACE – EVALUACE PROCESU – INOVACE

Abstrakt

VÝCHODISKA: V rámci mezinárodního projektu EUDAP-2 je realizován model primární prevence užívání návykových látek – program Unplugged, jenž je pilotně ověřován v podmínkách českých základních škol. Specifikem tohoto programu je jeho realizace školními metodiky prevence (ŠMP) přímo v rámci výuky – během dvanácti vyučovacích hodin v průběhu celého školního roku. Koordinátorem a realizátorem projektu je Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. CÍLE: Popsat proces implementace programu Unplugged, zjistit informace týkající se přípravy a realizace lekcí (jakým způsobem a za jakých podmínek byla implementace prováděna, v čem tkvěla úskalí a v čem naopak byla spatřována pozitiva programu), stejně jako zázemí školníchmetodiků prevence pro tuto činnost. Na základě zjištění navrhnout jeho inovace a změny. METODY: Metody kvalitativního výzkumu: sběr dat – semistrukturovaná interview; metody analýzy a interpretace – kódování, clustering, kategorizace, kontrast a srovnávání aj. SOUBOR: 16 ŠMP ze Středočeského a Jihomoravského kraje; vybraní metodou záměrného výběru. VÝSLEDKY: Výsledky přinášejí impulz k úpravě témat s ohledem na specifika českých škol, zejména po terminologické stránce. Výsledky dále ukazují význam vstupního školení ŠMP před zahájením implementace programu stejně jako důležitost supervizních setkání vedených regionálními koordinátory a podpory managementu školy. Mezi hlavní pozitiva programu vnímaná ŠMP patří přínos pro třídní kolektiv jako takový a přínos pro metodikovu další práci. ZÁVĚR: Evaluace pilotního ověřování programu přinesla podněty pro přepracování manuálu pro učitele, metodiky, podle níž ŠMP programy připravují a realizují, stejně tak pro úpravu časové dotace lekcí a/nebo množství aktivit realizovaných v rámci jedné lekce, což je v souladu s výsledky již proběhlých zahraničních evaluačních studií.


Nahoru
*/ ?> Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet