2010 / 1

03.06.2010

Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.06.2010

Citace

Dreslerová, V., Dresler, J. (2010). Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty. Adiktologie, (10)1, 16-25.

Klíčová slova

nikotinismus – schizofrenní porucha – farmakoterapie

Abstrakt

VÝCHODISKA: Kouření je diagnóza, kterou trpí až 70 % pacientů se schizofrenní poruchou. Terapie nikotinismu je u této subpopulace komplikována silou závislosti a nízkým
stupněm motivace. Nezastupitelnou roli má v managementu této závislosti u schizofreniků farmakoterapie reprezentovaná nejenom nikotinovou substituční terapií (NRT), ale i léčivy s často řádově vyšší klinickou účinností.

CÍL: Cílem pilotní studie bylo srovnat terénní hodnotitelnost síly závislosti, úrovně motivace a informovanosti pacientů o terapeutických možnostech za pomoci strukturovaného interview. Hodnotitelnost těchto parametrů by pak mohla být vhodným nástrojem pro specifikaci terapeutického schématu.

METODY: Studie využila kombinovaný dotazník skládající se ze standardizovaného Fagerströmova testu a pro účely této práce vytvořeného dotazníku pro hodnocení motivace a informovanosti o metodách k odvykání kouření.

SOUBOR: Studie zahrnovala 20 pacientů se schizofrenním onemocněním a 20 pacientů trpících depresivní poruchou, převážně ambulantně léčených a s lehčím průběhem příslušného onemocnění.

VÝSLEDKY: Studie prokázala silnou závislost a nízký stupeň motivace ve skupině jak schizofreniků, tak i osob s depresivní poruchou. U nemocných byla zjištěna velmi nízká úroveň znalostí účinných prostředků intervence.

ZÁVĚR: Práce potvrdila proveditelnost testování úrovně závislosti a motivace pro potřeby navržení vhodných intervenčních postupů. Zároveň poukázala na nutnost specifických postupů v intervenci a potřebě implementace terapie kouření do algoritmu primární péče o pacienty se schizofrenní poruchou.


Nahoru
*/ ?> Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet