2010 / 1

03.06.2010

Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholom a tabakom

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.06.2010

Citace

Ochaba, R. (2010). Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholom a tabakom. Adiktologie, (10)1, 26–34.

Klíčová slova

verejné zdravotníctvo – kontrola tabaku a alkoholu – správanie rodičov a rovesníkov respondentov – vedomosti, skúsenosti a postoje

Abstrakt

VÝCHODISKO: Kontrola tabaku a alkoholu je jedno z najdôležitejších opatrení s cielom znižovať negatívne zdravotné, sociálne, psychologické a ekonomické dopady. Cielom práce je identifikovať postoje k fajčeniu a alkoholu na základe skúseností, zdravotného uvedomenia a rizikového správania rodičov a rovesníkov. Cielom je zároveň stanovenie súvislosti medzi rizikom užívania tabaku a alkoholu.

SÚBOR A METÓDY: Výskumný súbor tvorili respondenti z celého Slovenska vo vekovej kategórii 15-29 rokov. Výskum sa realizoval dotazníkovou metódou na vzorke 501 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívny súbor z hladiska veku, pohlavia, mesta a vidieka.

VÝSLEDKY: Sú predstavené najvýznamnejšie závery v oblasti skúseností, postojov a zdravotného uvedomenia mládeže vo vzťahu k fajčeniu a užívaniu alkoholu. V článku sú preukázané súvislosti medzi užívaním alkoholu a súčasne užívaním tabaku u respondentov. Postoje, skúsenosti a zdravotné uvedomenie k fajčeniu sú ovplyvnené najmä tým, či je respondent fajčiar, alebo nie a postoje sú ovplyvnené pohlavím. Vo vzťahu k alkoholu sú postoje a zdravotné uvedomenie ovplyvnené najmä vekom, v ktorom dochádza k experimentácii s alkoholom, a pohlavím. Súčasťou výsledkov sú aj vzťahy medzi experimentáciou s tabakom a alkoholom.

ZÁVERY: Zrejmým faktorom, ktorý môže ovplyvniť ludí pri ich volbe vôbec začať fajčiť a užívať alkohol, je správanie rodičov, ktoré je deťmi a mládežou napodobňované. Evidentná súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a fajčením cigariet sa prejavila aj priamo u respondentov. ludia, ktorí pili alkohol vo svojich 15tich rokoch alebo skôr, majú vyššiu pravdepodobnosť, že začnú vo svojich 15tich rokoch aj fajčiť. Ak respondentovi priatelia nefajčia, tak väčšina respondentov sú nefajčiari alebo bývalí fajčiari.


Nahoru
*/ ?> Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholom a tabakom Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet