2010 / 1

03.06.2010

Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.06.2010

Citace

Maierová, E. (2010). Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek. Adiktologie, 10(1), 46-55.

Klíčová slova

sebehodnocení – drogová kariéra – doléčovací program pro uživatele návykových látek – uživatelé nealkoholových drog – kresba postavy – Rosenbergova škála sebehodnocení

Abstrakt

VÝCHODISKA: Sebehodnocení hraje důležitou roli v úspěšné léčbì z drogové závislosti. Vliv prostředí, to, co si o sobě myslíme, jak si sebe ceníme, jsou aspekty, které se odráží v komunikaci s ostatními lidmi. Promítají se do našeho chováni a vztahů. Poznáváním druhých poznáváme sami sebe. Sebehodnocení je důležitou stránkou jak člověka, tak i skupiny populace, která ovlivňuje celkový vývoj společnosti. Je hybatelem chování v běžném životě i v chování odchylujícího se od norem společnosti.

CÍLE: Cílem pilotní studie je postihnout sebehodnocení klientů doléčovacího programu (tj. exuserů), popsat a porovnat jejich společné charakteristiky sebehodnocení. Zjistit, zda kresba postavy potvrdí výsledky z interview.

METODY: Sebehodnocení participantů jsme získali pomocí Rosenbergovy škály sebehodnocení, strukturovaného interview a doplňkové metody kresby postavy. SOUBOR: Soubor tvořilo 10 participantů doléčovacího programu P-centra v Olomouci. Devět mužů a jedna žena s průměrným věkem 27,9 let, průměrnou délkou užívání nealkoholových drog 8,65 let.

VÝSLEDKY: Průměrné sebehodnocení klientů doléčovacího programu je 2,73 (HS). Nejvíce klientů patřilo do intervalu 2,5-2,8. Velkou váhu znamenají pro klienty sociální vztahy, vztahy v rodině, s blízkým okolím, komunikace, důraz kladou na svoje zdraví, trávení volného času, pravidelné zaměstnání. Kresba postavy je v souladu s výsledky z interview.

ZÁVĚRY: Lze konstatovat, že sebehodnocení participantů doléčovacího programu je mírně podprůměrné i v porovnání s jinými skupinami populace, u kterých se zkoumalo sebehodnocení. Výsledky z použitých metod jsou v souladu s teoretickými východisky, kdy jsou pro participanty důležité sociální vztahy, mínění druhých, zaměstnání, zdraví, aj.


Nahoru
*/ ?> Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet