Příklady dobré praxe

03.09.2012

Program Drogy-Důvod-Dopad

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 03.09.2012

Program „Drogy-Důvod-Dopad“ byl vytvořen v rámci pilotního preventivního projektu školské všeobecné drogové prevence (Kachlík, Matějová, 2004 a 2006 in Miovský et al., 2011). Realizátorem projektu byli společně Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty a Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Intervence, kterou prováděli učitelé, vyškolení lektoři a posluchači pedagogické fakulty, byla složena z celkem 20 lekcí, které byly realizovány v období 3 let. Metodika se celkově skládala z 20 pracovních listů pro žáky a 20 metodických listů pro pedagogy a lektory a dalších podpůrných materiálů jako například plakátů, záložek do knih atd. Intervence se zaměřovaly na následující témata: Postoje a hodnoty, Pocity povznesené nálady vyvolané jinými způsoby než pomocí návykových látek, zdravý životní styl, Styk s prostředím, Od experimentování k závislosti, Reklama, Umění odmítnout, Návykové látky, Kouření, Alkohol, Drogy - pojem, historie, tradice, medicína, Trávení volného času a komunikace v rodině, Kolik stojí závislost, Drogy v silničním provozu, Jak mohu pomoci, Jak si zajistit úspěch bez drog, Moje cesta (Miovský et al. 2011).

Cílová skupina: žáci základních škol 7., 8. a 9. tříd ZŠ

Rok realizace: 1999-2002

Typ provedené evaluace:

V rámci pilotní fáze projektu byla provedena evaluace výsledku a (Kachlík, Matějová, 2004 a 2006 in Miovský et al., 2011). Nástrojem pro sběr dat byl 16 položkový anonymní dotazník, jehož cílem bylo zhodnotit oblasti znalostí, postojů a vlastních zkušeností s návykovými látkami. Dotazník byl pravděpodobně vlastní konstrukce. Existovaly dvě verze dotazníků, pro letní a pro zimní období. Dotazníky byly zadávány před zahájením intervence a po jejím ukončení.

V rámci formativní evaluace byly vyhodnocovány také poznatky a zkušenosti pedagogů a lektorů intervence.  (Miovský et al., 2011).

Studie byla provedena na celkem 10 základních školách v jihomoravském regionu, na pěti školách probíhala intervence, pět škol sloužilo jako kontrola.

Výsledky:

Evaluace dopadu (Kachlík, Matějová, 2006) hodnotila konzumaci návykových látek (kouření cigaret, konzumace piva, vína a destilátů, výskyt opilosti, experimenty s nelegálními návykovými látkami) za období posledních 6 měsíců. Autoři zaznamenali v po přibližně 6 měsících od základního testování statisticky významnou vyšší míru konzumace vína a likérů – nikoli piva a destilátů - v kontrolní skupině, tedy ve skupině, kde neproběhla intervence (p<0.01). Efektivita preventivní intervence nebyla dle autorů výrazná. Podařilo se v prvním roce dosáhnout statisticky významného snížení počtu pravidelných kuřáků ve prospěch  intervenční skupiny, kde probíhal program (p<0.01). S postupujícím časem studie byl zaznamenán nárůst pravidelných týdenních kuřáků i v intervenční skupině. Na formativní evaluace, tedy na základě poznatků a zkušeností pedagogů a lektorů došlo v programu k úpravě některých částí, časových harmonogramů a typů preventivních aktivit.

Evaluační studie, tak jak byla publikována (Kachlík, Matějová, 2006), je zatížena několika metodologickými nedostatky, případně není na tyto nedostatky reagováno adekvátně v publikovaných článcích. Jde zejména o zavedení zcela nové proměnné (výskyt opilosti v posledních 6 měsících) v průběhu studie, chybí informace o tom, zda a jak byl soubor randomizován na experimentální a kontrolní skupinu; školy měly v průběhu studie údaje o míře užívání návykových látek v dané škole k dispozici od výzkumníků, což mohlo následně negativním způsobem kvalitu dat pocházejících z následujících šetření (můžeme si také položit otázku o etických aspektech takového kroku); nebyly sledovány další preventivní intervence, které mohly zkreslovat výsledek sledované intervence.

Literatura a užitečné odkazy:

  • Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., & Jurystová, L. (2011). Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic. Adiktologie, (11)4, 236-247.
  • Kachlík, P., & Matějová, H. (2004). Pilotní projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhé stupni ZŠ. Adiktologie, 2, 137-145.
  • Kachlík, P., & Matějová, H. (2006). Pilotní školní intervenční projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad): analýza výsledků a zhodnocení efektivity. Alkoholismus a drogové závislosti, 3, 129-144.
  • informace o projektu, metodika a pracovní listy ke stažení: http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=projekt-ddd

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Program Drogy-Důvod-Dopad Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet