Příklady dobré praxe

03.09.2012

Preventivní program Unplugged

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 03.09.2012

Preventivní program Unplugged je založen na modelu komplexního sociálního vlivu prostředí (comprehensive social influence, CSI) (Sussman et al., 2004) a představuje metodu specifické všeobecné prevence, která je realizována ve školním prostředí samotnými pedagogickými pracovníky. Cílovou skupinou jsou žáci 6. tříd (obvykle ve věku 11-13 let), kteří absolvují 12 lekcí intervence během jednoho školního roku (van der Kreeft et al., 2009) v časovém odstupu přibližně 3 týdny. Vyškolení pedagogičtí pracovníci (lektoři programu) mají k dispozici „Manuál pro lektory programu“, který poskytuje nezbytné informace k tomu, aby intervence mohla být úspěšně realizována (slouží tedy jako pomůcka pro uskutečnění jednotlivých lekcí). Každý žák má dále k dispozici svůj osobní Pracovní sešit a v několika lekcích se využívají speciální kvízové karty. Další a podrobnější informace naleznete v publikacích van der Kreefta et al. (2009), Gabrhelíka et al. (2012), Jurystové et al. (2009) a Adámkové et al. (2009) a Širůčkové et al. (2012) (Miovský et al., 2011).

Cílová skupina: žáci základních škol ve věku 11-13 let

Rok realizace: 2007/2008

Typ provedené evaluace: V rámci pilotní studie byla provedena evaluace výsledku (Gabrhelík et al., 2012) i evaluace procesu (Jurystová et al., 2009; Adámková et al., 2009).

Evaluace výsledku byla realizována prostřednictvím české verze dotazníku ESPAD 2003 (Csémy et al., 2006; Hibell et al. 2004), který byl vyplňován žáky pod supervizí vyškolených asistentů výzkumu během vyučovací hodiny (přibližně 45 minut). Byly zjišťovány prevalence u těchto jevů: kouření cigaret v posledních 30 dnech, denní kouření cigaret, (6 nebo více cigaret za den během posledních 30 dnů), těžké kouření cigaret (20 a více vykouřených cigaret denně během posledních 30 dnů), jakákoli opilost (alespoň jedenkrát v posledních 30 dnech), častá opilost (tři a vícekrát v posledních 30 dnech), jakékoliv užití marihuany (v posledních 30 dnech), časté užití marihuany (3 nebo vícekrát v posledních 30 dnech), a jakékoli užití nelegálních drog v životě (jakékoliv užití marihuany, heroinu, amfetaminu, extáze, LSD nebo halucinogenů, GHB nebo uklidňujících léků bez lékařského předpisu) (Gabrhelík et al., 2012). Pro výběr výzkumného vzorku byla zvolena metoda prospektivní randomizované kontrolované studie prostřednictvím náhodného stratifikovaného výběru, přičemž strata byla odvozena od počtu obyvatel v okolí školy a školy byly použity jako jednotky randomizace (znáhodnění). To znamená, že školy/žáci byli vybráni náhodně ze zvolených regionů a byli sledováni po dobu 3 let, tedy období od pretestu (před započetím intervence) do posledního retestu (34 měsíců po intervenci) (Gabrhelík et al., 2012). Základního testování (pretest) se zúčastnilo 1874 žáků 6. ročníků (11-13 let) ze 75 škol. Celkem 1753 studentů se zúčastnilo posledního testování. Aby bylo možné vysledovat posuny u jednotlivých žáků napříč všemi testováními ve studii, byly použity unikátní anonymní kódy, které zůstaly stejné po celé období testování. Rozdíly mezi experimentální (N=914) a kontrolní (N=839) skupinou byly kalkulovány pro každý výstup zvlášť. V rámci evaluace výsledku byl proveden i monitoring realizace dalších preventivních aktivit, viz. Adámková et al. (2009), které probíhaly současně v době uskutečnění programu Unplugged ve školách. Ve všech třídách, které se studie zúčastnily, bylo naplněno všech 12 lekcí programu (tedy 100 %) (Miovský et al., 2011).

V rámci evaluace procesu intervence byly zjišťovány podmínky, za jakých je intervence organizována, tedy jakým způsobem jsou realizovány jednotlivé lekce ve školách (obtížnost implementace programu, podpora managementu školy atd.). Evaluace probíhala prostřednictvím polostrukturovaných interview s 16 pedagogickými pracovníky, kteří lekce ve školách realizovali (Jurystová et al., 2009).

Výsledky:

V rámci evaluace výsledku byl zjištěn statisticky významný efekt intervence u posledního testování pro tyto proměnné: (Gabrhelík et al., 2012): jakékoliv kouření (OR=0.73, 95% CI 0.58-0.92), denní kouření (OR=0.62, 95% CI 0.41-0.93), častá opilost (OR=0.57, 95% CI 0.38-0.87), jakékoliv užití marihuany (OR=0.67, 95% CI 0.46-0.97), časté užívání marihuany (OR=0.46, 95% CI 0.26-0.81), a jakékoliv užití drog (OR=0.62, 95% CI 0.49-0.78). Výsledky studie ukazují, že na těžké kouření nemá intervence výrazný efekt (OR=0.43, 95% CI 0.19-1.00 p=0.0513). Ve studii byl také zkoumán epidemiologický indikátor „Potřebný počet léčených“ (Number needed to treat; NNT), což je hodnota udávající, kolika jednotlivcům je nutné doručit intervenci, aby se oddálil negativní jev u jednoho dalšího po sledovanou dobu (v tomto případě 34 měsíců). Hodnota NNT se pohybovala od 14 u celoživotní prevalence užití drogy do 42 jakékoliv jakéhokoli užívání marihuany a častého užívání marihuany (Miovský et al., 2011).

Evaluace procesu pilotního ověřování programu přinesla podněty pro přepracování manuálu pro učitele, metodiky, podle níž ŠMP programy připravují a realizují, stejně tak pro úpravu časové dotace lekcí a/nebo množství aktivit realizovaných v rámci jedné lekce. Dále výsledky poukázaly na významnost podpory managementu školy a rovněž metodické podpory v průběhu realizace jednotlivých lekcí (Jurystová et a., 2009).

Intervence Unplugged je efektivním nástrojem prevence užívání alkoholu, tabáku a jiných drog na školách u žáků základních škol v ČR. Hlavním limitem této práce je vypadnutí pěti škol (6,3%) z kontrolní skupiny (kde nebyl realizován program) ještě před základním testováním, aniž by tyto školy byly jakkoliv nahrazeny.  Tato studie představuje příklad dobré výzkumné praxe v evaluaci založené na ověřeném programu (Miovský et al., 2011).

Literatura a užitečné odkazy:

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Preventivní program Unplugged Ilustrační foto © Jay O'brien | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet