Příklady dobré praxe

03.09.2012

Připraveni pro život

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 03.09.2012

Program „Připraveni pro život“ vychází a byl adaptován v ČR z původního amerického „Lions-Quest Program Skills for Adolescence“, který vychází z Weisbergovy teorie socio-emocionálního vývoje (Asher et al., 1984) a byl v minulosti již podroben testování efektivity (viz např. Eisen et al., 2003). Adaptovaná verze programu má čtyři komponenty: trénink sociálních dovedností složený ze 102 lekcí, dále učení službou (podporující spolupráci, starostlivost a zájem o ostatní), komunitní část (zapojení rodinných příslušníků a místní komunity do vzdělávacího procesu) a konečně rozvoj pozitivního školního klimatu. Do těchto částí jsou vloženy lekce zaměřené na specifickou protidrogovou prevenci.

Cílová skupina: žáci 6. ročníků základních škol

Rok realizace: 2003-2004

Typ provedené evaluace: Provedená pilotní studie (Jacobsonová et al., 2004) byla postavena na principu pretest-posttest, bez využití kontrolní skupiny a jednalo se o kombinaci evaluace výsledku/dopadu a formativní evaluace procesu.

Hlavními cíli studie bylo tedy ověřit výsledek samotné adaptace (evaluace procesu) programu a provést vyhodnocení dopadu tohoto programu na děti (evaluace výsledku). Nástrojem pro evaluaci výsledku byl anonymní dotazník obsahující 48 položek zahrnujících základní sociodemografické údaje o dětech, položky zaměřené na užívání alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a interakci se sociálním prostředím. Děti měly k dispozici u dílčích položek 5bodovou škálu, případně část položek byla dichotomická. Dotazník,  vyvinutý v rámci studie zaměřené na evaluaci testovaného programu, realizované Urban Institute (Washington DC, USA), byl administrován před intervencí (říjen a listopad 2003) a po jeho ukončení (konec května a první polovina června 2004). Vyplnění proběhlo v rámci vyučovací hodiny za využití externích spolupracovníků. Evaluace ukázala, že výukový program je efektivní – dochází ke změnám v oblasti návykového chování, v oblasti názorů na zdravotní rizika a v oblasti integrace ve vrstevnické skupině (Miovský et al., 2011).

Studie byla provedena na souboru 337 žáků (53,4 % chlapců, 46,6 % dívek) šestých tříd ZŠ na celkem sedmi školách. Studie se účastnily pouze školy, které implementovaly program (design nezahrnuje kontrolní skupiny a porovnává tedy pouze školy zapojené do programu a sleduje u dětí stav před a po aplikaci intervence). Základní proškolení všech osob a vedení implementační studie bylo provedeno týmem Pedagogické fakulty UK v Praze.

V rámci evaluace procesu proběhlo hodnocení programu učiteli a hospitace v programech s cílem zjistit, jak byl materiál učen, jak učitelé dodržovali učební plán a strukturu.

Výsledky:

Efekt intervence (evaluace výsledku) byl hodnocen z hlediska vlivu na rizikové chování, názoru na zdravotní rizika a vlivu na oblíbenost vrstevníky (Jacobsonová et al., 2004). Obecně autoři efekt programu hodnotí na základě dosažených výsledků pozitivně, přestože statisticky významné rozdíly byly nalezeny pouze v souvislosti se zabráněním užívání marihuany za posledních 30 dnů a zvýšení vnímání zdravotních rizik spojených s kouřením. Prevalence za posledních 30 dnů před zahájením intervence dosahovala hodnot: užívání alkoholu 31 %, tabák 9 %, konopí <1 % (p≤0,05). Po aplikaci intervence dosáhla 30denní prevalence hodnot: užívání alkoholu 34 %, tabáku 9 %, konopí <1 % (p≤0,05). Hodnoty testovaných indikátorů jsou před implementací programu ve všech případech vyšší. Avšak jenom ve čtyřech případech jsou odlišnosti statisticky významné. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo u indikátorů užívání konopí a v názorech na zdravotní důsledky kouření.

Publikovaná studie (Jacobsonová et al., 2004) je v kategorii pilotních projektů. Její těžiště bylo více v oblasti formativní evaluace (za účelem dokončení implementačního procesu programu), nežli v oblasti hodnocení efektu u dětí. Faktorem, který snižuje výzkumnou hodnotu výsledku je nezařazení kontrolní skupiny a nemožnost klasické randomizace (znáhodnění při výběru výzkumného souboru), jelikož školy byly zařazeny pouze v regionu působnosti realizátorů na základě svého zájmu a současně k výběrovému souboru nebyla sestavena a porovnávána kontrolní skupina. Publikovaná práce současně neinformuje o monitorování dalších realizovaných programů na školách, zařazených do studie, a není možné tak zjistit, které školy měly v době studie implementovány jiné programy, případně jaké a v jakém rozsahu. Bezpochyby pozitivním aspektem studie je komplexní informace o samotné testované intervenci s podrobným popisem historie a vývoje této metody a jejích teoretických východisek.

Literatura:

  • Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., & Jurystová, L. (2011). Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic. Adiktologie, (11)4, 236-247.
  • Asher, H.B., Weisberg, H.F., Kessel J.H., & Shively, P. W. (Eds.) (1984). Theory-Building and Data Analysis in the Social Sciences. Knoxville: University of Tennessee Press.
  • Eisen, M., Zellman, G., & Murray, D. (2003). Evaluating the Lions-Quest “Skills for Adolescence” drug education program: Second-year behavior outcomes. Addictive Behaviors, 28, 883-897.
  • EMCDDA (2000). Evaluation: a key tool for improving drug prevention. Lisbon: EMCDDA.
  • Jacobsová P., Kraus B., Vacek P., Stará J., Čápová E., & Eisen M. (2004). Evaluace pilotní fáze školního preventivního programu Připraveni pro život. Adiktologie, 3, 256-267.
  • více o programu: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/160/322/Evaluace-pilotni-faze-skolniho-preventivniho-programu-Pripraveni-pro-zivot-

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Připraveni pro život Ilustrační foto © Chrisharvey | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet