Studium

15.02.2008

Pravidla pro citace v rámci výuky Kliniky adiktologie

Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 15.02.2008

V rámci výuky na Klinice adiktologie mají studenti za úkol vypracovat řadu autoreferátů, souhrnů a dalších dokumentů, jež vrcholí diplomovou prací. V rámci přípravy těchto je bezpodmínečne nutné dodržovat všechny etické principy (s důrazem na nepřípustnost plagiátorství) a zdroje, jež jsou použity, správně citovat. Pro instrukční účely slouží následující text a manuál v příloze (ke stažení je nutno být přihlášen nejméně s právy "student").

Uspořádání literatury je abecední podle příjmení autora (event. dalších autorů). V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy. Má-li práce více než dva autory, uvádí se pouze první a zkratka "et al.". V seznamu literatury se užívá plné formy citací: příjmení a zkratky jmen všech autorů, plný název a případně podnázev práce v jazyku originálu, rok, ročník, stránkový rozsah; u monografií místo vydání, vydavatel, rok vydání a stránkový rozsah.

Příklady citací v textu
V textu citujeme tak, že uvedeme jméno autora/autorů nebo název zdroje a rok vydání publikace. Plná citace musí být uvedena v použité literatuře na konci vašeho textu.

Citace práce jednoho autora:
Novák (2003) se opírá o vlastní výzkumné závěry...
nebo
...80,6 % žen je svobodných a současně bezdětných (Marek, 2000).

Citace práce více autorů:
Novák, Marek a Huf (2004) poukazují na...
nebo
Novák et al. (2004) zkoumali na souboru...

Citace prací několika autorů:
Pro autory, např. Šenu (2005), Poláčka (2004) a Kusého (2002), byl stávající...
nebo
K tomuto jevu se shodně vyjadřuje většina autorů (Nemožný, 2004; Bílek, 2003).

Přímá citace autora:
Při přímé citaci se uvádí strana (z angl. „page“), na níž se pasáž v původní práci nachází.
Petr Němec (2002) o participantech hovoří jako o "zpustlých duších" (p. 96).
nebo
...neboť "citlivost je základním pilířem úspěšné práce" (Papež, 2005, p.180).
Totéž platí pro přímé citace z materiálů v elektronické podobě. V případě, že dokument není číslován, lze odkázat na kapitolu a odstavec, jehož je citovaná pasáž součástí. Buďto lze užít symbol pro odstavec
(Sobota, 2000, ¶ 5)
nebo
anglickou zkratku pro odstavec (paragraph)
(Neděla, 2000, Diskuse, para. 1)

Citace více prací jednoho autora:
Klienti vnímali změny vždy velmi citlivě (Škoda, 2005, 2003) a terapeut by...

Citace vládních dokumentů:
Ze zprávy (Commission on Drug Use, 2004) vyplývají následující body...

Příspěvky z konference:
...nemožnost tohoto kroku byla napadnuta (Hus, Roháč & Bolek, 2004).

Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, tzv. nepublikovaná pozorování a osobní informace nemají být používána jako reference v seznamu literatury, zmínka o psaném, ne však ústním sdělení, může být umístěna v závorkách v textu. Podobně, v závorkách, mohou být referována sdělení (práce do tisku přijatá, avšak dosud nepublikovaná) "v tisku". Informace o pracích zaslaných do redakce, ale ještě nepřijatých, je možné citovat jako "nepublikovaná sdělení" v závorkách. Při formální úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte platnými citačními normami (viz přiložený citační manuál APA s příklady).


Nahoru
*/ ?> Pravidla pro citace v rámci výuky Kliniky adiktologie Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet