2010 / 3

28.01.2011

Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace implementace projektu EUDAP

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Jurystová, L., Miovský, M. (2010). Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: výsledky evaluace implementace projektu EUDAP. Adiktologie, (10)3, 146–153.

Klíčová slova

preventivní program, Unplugged, vzdělávání, supervize, regionální centrum prevence, koordinace preventivních aktivit

Abstrakt

VÝCHODISKA: Mezinárodní preventivní program Unplugged byl pilotně realizován a ověřován na českých školách ve školním roce 2007/2008. Na základě výsledků evaluace jeho procesu implementace byl program inovován a adaptován na prostředí českých škol a žáků. V průběhu pilotní implementace byla zajišťována odborná podpora realizátorům programu (pedagogům ZŠ) prostřednictvím regionálních koordinátorů projektu.

CÍLE: Cílem naší studie je pokusit se navrhnout systém odborné a organizační podpory pedagogů pro realizaci preventivního programu Unplugged při jeho další diseminaci v ČR.

METODY: Dvě semistrukturovaná interview s regionálními koordinátory projektu, 16 semistrukturovaných interview s realizátory programu ve školách, analýza dokumentace projektu.

SOUBOR/DATA: Dva regionální koordinátoři projektu, 16 pedagogů, dokumentace projektu (zprávy ze setkání s regionálními koordinátory projektu, zpětnovazební dotazníky odevzdávané po každé ukončené lekci realizátory programu).

VÝSLEDKY: Výsledky shrnují průběh setkávání realizátorů programu s regionálními koordinátory projektu, spatřovaná pozitiva a negativa, taktéž jejich pocity a názory na tato setkání. Stejně tak ukazují, jakým způsobem by mohla být podpora organizována v budoucnu. ZÁVĚRY: Výsledky naší studie ukazují, že odborná a organizační podpora během realizace programu Unplugged by měla i nadále zůstat nedílnou součástí pro udržení kvalitní úrovně programu. K tomu by mohla přispět rovněž krajská/regionální centra primární prevence.


Nahoru
*/ ?> Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace implementace projektu EUDAP Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet