2010 / 4

28.01.2011

Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie, (10)4, 214–225.

Klíčová slova

inhalanty, těkavé látky, prevalence užívání, etnické minority, expertní ohady, drogová kariéra

Abstrakt

VÝCHODISKA: Inhalování těkavých látek je jednou z nejvíce rizikových forem užívání drog a zároveň o něm existuje jen málo informací v porovnání s ostatními návykovými látkami. Na základě dosavadních výzkumů existuje důvodné podezření, že se užívání inhalantů týká především dětí ze sociálně exkludovaných lokalit a etnických minorit, které se neúčastní školních průzkumů, a tudíž ze statistik vypadávají.

CÍL: Cílem pilotního výzkumu bylo prostřednictvím expertních odhadů zjistit, zda je tato domněnka opodstatněná a zda pomáhající odborníci přicházejí s takovými uživateli do styku.

SOUBOR: Výzkumný soubor kvantitativní studie tvořilo 176 zařízení – adiktologické služby, ambulantní lékaři specialisté a zařízení ústavní péče (respondence 8,5 %). Kvalitativní studie se zúčastnilo 11 klíčových informantů vybraných metodou záměrného výběru přes instituce.

METODY: Bylo využito kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumného paradigmatu (dotazníky, semistrukturované rozhovory s klíčovými informátory z řad pomáhajících odborníků).

VÝSLEDKY: Za zásadní zjištění lze považovat, že uživatelé inhalantů přicházejí s odborníky do styku, jejich užívání je omezeno na určité lokality nebo komunity, je asociováno s nižším socioekonomickým statusem, a mezi uživateli převažují děti do 15 let a příslušníci etnických minorit.

ZÁVĚR: Odborníci (lékaři) se na problematiku návykových látek přímo nezaměřují, proto je identifikace případného užívání a včasná intervence ztížena. Nízká respondence v kvantitativní části výzkumu může ukazovat na nezájem o problematiku užívání těkavých látek.


Nahoru
*/ ?> Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet