2010 / 4

28.01.2011

Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Maierová, E. (2010). Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě. Adiktologie, (10)4, 236–245.

Klíčová slova

motivace, uživatelky návykových látek, motivační dotazník, gender specifika žen - uživatelek drog, dobrovolná léčba, nařízená ochranná léčba ve věznici

Abstrakt

VÝCHODISKA: Důvody k užívání jsou různé, v nejčastějších případech s sebou nesou i riziko porušení zákona a vzniku trestního stíhání a následně nařízené ochranné léčby protitoxikomanické. Často nastoupí uživatelky léčbu dobrovolně ve snaze abstinovat a začít žít život bez návykových látek. Důvody pro abstinenci si hledají během své
léčby.

CÍLE: Cílem práce je zjistit, jaká je motivace klientek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě, jaké mají důvody k abstinenci. A pozastavit se nad tím, zdali má nařízená léčba pro uživatelky smysl.

METODY: Motivační dotazník, polostrukturované interview, časová osa.

SOUBOR: Deset uživatelek v nařízené ochranné léčbě ve věznici v Opavě, 10 uživatelek terapeutické komunity Podcestný Mlýn a doléčovacího centra v Olomouci a v Brně, 6 terapeutů. Kvalitativní studie.

VÝSLEDKY: Celkový průměrný motivační skór skupiny ochranné léčby je v porovnání s dobrovolnou léčbou nižší. Participantky nastoupily do léčby z vnějších sekundárních dopadů abúzu návykových látek. Struktura motivace z dotazníku se lišila u výzkumných souborů v procentech v jednotlivých oblastech. Participantky ochranné léčby mají jako motivaci svůj vysoký věk, rodinu, děti. Motivace k léčbě u dobrovolné léčby jsou psychické dùvody, vliv léčby ve věznici, zdravotní problémy. Terapeuti verifikovali námi zjištěné výsledky. Postupem času si v léčbě hledají vnitřní důvody pro léčbu a motivace se mění. Ženy v ochranné léčbě mají malou zkušenost s léčbou v porovnání s klientkami dobrovolné léčby.

ZÁVĚRY: U všech uživatelek hraje významnou roli ženská role a s ní spojené těhotenství a budoucí role matky. Neodmyslitelný je i vliv partnera, který často uživatelku ne/vědomě udržuje v závislosti. Jednou z mnoha snah odborníků v pomáhajících profesích je motivaci u klientek posilovat a zvnitřnit jejich důvody k abstinenci. Snažit se je zapojit do léčebného procesu co nejdříve, než dojde k debaklové situaci, a snažit se rozvíjet u nich rozpory, které by vedly k abstinenci.


Nahoru
*/ ?> Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet