Pro budoucí studenty

06.04.2016

Navazující magisterské studium adiktologie

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Magisterské studium adiktologie je navazující magisterský obor na 1. lékařské fakultě UK zabývající se problematikou užívání návykových látek a závislosti. Nabízí pestré mezioborové studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie.

O studiu: Navazující magisterské studium adiktologie je rozvrženo do 2 let studia. Studium absolventy vybaví teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi z oblasti prevence a léčby závislostí a drogové politiky. Program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání návykových látek, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicínské souvislosti, a vybavuje studenty schopností hodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a řídit adiktologické služby. Do studijního programu jsou zařazeny dvě odborné stáže v celkovém rozsahu 200 hodin. Velký důraz je kladen na položení základů vědecko-výzkumné práce. Studijní program adiktologie vychází z rozvíjeného moderního mezioborového přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a o který je v praxi stále větší zájem. Absolventi jsou vybaveni pro další pokračování v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventů: Absolventi magisterského oboru adiktologie se uplatní v oblasti preventivních programů užívání návykových látek, ve službách pro uživatele drog (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), v oblasti výzkumu a vzdělávání, ve veřejné správě koordinující systém péče o uživatele drog a prevence rizikového chování nebo v oblasti vymáhání práva (policie, vězeňská služba), stejně jako na manažerských a koordinačních pozicích. Kombinace hlavních pilířů studia vytváří unikátní studijní profil splňující jak nároky spojené s dovednostmi v oboru adiktologie a všech jeho aplikačních oblastech, tak možnost uplatnit se mimo oblast zdravotnictví všude tam, kde je po aplikaci konceptů duševního zdraví a veřejného zdraví v posledních letech stále silnější poptávka (školství, speciální školství, sociální péče, rozvoj preventivních strategií a programů, soukromý sektor atd.).

Profese adiktologa je zařazena mezi nelékařská zdravotnická povolání, a to novelou zákona č. 96/2004 Sb., adiktolog tak může provádět samostatnou práci ve zdravotnictví. Tato zdravotnická kvalifikace je podmíněna absolvováním bakalářského studijního programu adiktologie nebo splněním kvalifikačního kurzu. V opačném případě získá absolvent NMgr. adiktologie titul Mgr., avšak nestává se zdravotnickým pracovníkem.

Požadavky na uchazeče: Studium je vhodné pro absolventy VŠ bakalářských studijních programů, tedy nejen studijního programu Adiktologie, ale jakéhokoli vysokoškolského oboru. Přijímací řízení k magisterskému studiu adiktologie se skládá z písemného testu z biologie a z adiktologie (v rozsahu tématických okruhů vyučovaných v rámci bakalářského studia adiktologie).

Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení je vždy poslední únor daného kalendářního roku. Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na  http://is.cuni.cz/studium) a uhradit příslušný poplatek.

Více informací je možné najít na www.lf1.cuni.cz, www.adiktologie.cz, případně na Facebooku Studium adiktologie.

 


Nahoru
*/ ?> Navazující magisterské studium adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet