Nelátkové závislosti

16.11.2011

Technologické závislosti

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 16.11.2011

Může být člověk závislý na internetu, televizi či mobilním telefonu? Dá se říci, že společnost jako celek již na různých technologiích závislá je, ale u jednotlivce se o závislosti na technologiích v patologickém smyslu dá hovořit v určitých případech také.

Skupinu výše již zmíněných poruch týkajících se excesivní interakce člověka se stroji, zejm. s elektronickými, jako např. počítač, televize, mobilní telefon a jiná audiovizuální či komunikační technika, lze souhrnně označit jako technologické závislosti. S rozvojem informační společnosti zasahuje do lidských životů stále více moderní technika. Ačkoliv počítače a internet usnadňují komunikaci, zefektivňují práci a poskytují dříve nepředstavitelnou formu zábavy, může mít jejich používání i svá negativa. Zejména pokud to s nimi jejich uživatel přehání. Mezi přímé důsledky přemíry času stráveného online patří zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny a výživy, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase (Brenner, 1997; Young, 1999; Wieland, 2005). Jako dlouhodobý důsledek excesivního používání internetu a počítačů bývá zmiňována změna životního stylu, pokles fyzické aktivity, nemoci pohybového ústrojí, obezita, sociální stažení z reálných mezilidských vztahů, ztráta přátel, problémy a konflikty v osobních vztazích, zanedbávání povinností, pozdní příchody, nesoustředěnost, snížená výkonnost a z toho pramenící problémy ve škole nebo v práci (Chou et al., 2005; Young & Rodgers, 1998; Young, 2004).

Fenomén problémového používání informačních technologií je diskutován již od konce osmdesátých let 20. století, kdy vyšla kniha Computer Addiction? A study of computer dependency (Shotton, 1989). Dokonce už v roce 1979 byly popsány abstinenční příznaky při odloučení od počítače a z nich byla odvozena existence závislosti na počítačích (Rushby, 1979). Pojem závislost na internetu poprvé použil newyorský psychiatr Goldberg v roce 1995, a ačkoliv zamýšlel svůj text, který popisoval i diagnostická kritéria této nové duševní nemoci, jako vtip pro pobavení online komunity, název i popis poruchy se vžily (Suler, 1998). V roce 1996 popsala fenomén závislostního chování na internetu americká klinická psycholožka Youngová (Young, 1998).

Volně dle Davise (2001) lze technologickou závislost definovat jako takové chování člověka v interakci s počítačem, internetem či jinou informační technologií, které je 1) nezvladatelné; 2) obtěžující, ubírající příliš mnoho času nebo vedoucí k problémům ve vztazích, v práci nebo dalších oblastech života; a 3) není přítomno výhradně během manických nebo hypomanických epizod.

Během posledních desetiletí byla popsána např. závislost na televizi (Kubey & Csikszentmihalyi, 2002); Keepers (1990) na případové studii kompulzivního hraní videoher definuje technologickou závislost („technological dependency“); chemickou nebo behaviorální závislost, která zahrnuje interakci člověka s nehumánním artefaktem, nazývá Griffiths (1995) „technological addiction“; závislost na počítačích popsaná Shottonem (1991) v jeho studii vykazuje jako jediný závažný negativní následek stížnosti partnerek; závislost na kyberprostoru (Suler, 2004) v sobě pak zahrnuje závislost na počítačích, internetu, videohrách a mobilních telefonech.


Nahoru
*/ ?> Technologické závislosti Ilustrační foto © Kornwa | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet